Kulturvision för Stockholm

Kulturfestival

Stockholm ska växa med kultur. Staden drar till sig människor från Sverige och världen som lockas av storstadens puls, en plats för internationella möten och kreativa möjligheter men också av mellanrum som ger plats för alternativa livsstilar och kulturformer.

Kulturen behövs för människans sammanhang och orientering i tillvaron och är samtidigt en förutsättning för Stockholms utveckling. Nyskapande arkitektur och offentliga rum utvecklar stadsbilden och utgör attraktiva mötesplatser för stockholmarna själva och alla som besöker staden.

Stockholms erbjudande till sina medborgare, kreatörer och besökare är en stad som är:

  • Upplevelserik och attraktiv
  • Tillgänglig och välkomnande
  • Utmanande och nyskapande

Stockholms kulturliv ska vara både och. Vi ska både attrahera en liten men kvalificerad publik för många olika nischer och stadens kulturliv präglas av det brokiga och småskaliga samtidigt som vi ska erbjuda evenemang av internationell toppklass.

Stockholms stads samlade vision siktar mot år 2030. Med en särskild Kulturvision är avsikten att förstärka arbetet med att skapa ett Stockholm med kultur i världsklass. Stockholm ska vara ett centrum för lokal, nationell och internationell kultur starkt präglad av utveckling och tillväxt.

Rustad för det globala kultursamhället

Stockholm växer som mötesplats för kulturinnovatörer, producenter och finansiärer från hela världen. Stockholmarnas ekonomiska förutsättningar, höga kunskaps- och utbildningsnivå och breda kulturintresse, som inkluderar både deltagande och utövande uppmärksammas i omvärlden. Stadens utveckling präglas av öppenhet och tolerans. Stockholmarnas flerspråkighet, väl utvecklade digitala kunskaper och goda tillgång till den senaste kommunikationstekniken har öppnat deras stad för världen. I förskolan, skolan och på fritiden erbjuds alla barn och ungdomar att ta del av och själva utöva kultur för personlig utveckling.

Stockholms stads engagemang för ny teknik inom kulturen främjar kreativiteten brett och djupt. Stockholmsaktörer har stark närvaro på webben och kulturutövarna deltar i avance-rade digitala miljöer som möjliggör kreativa möten för nyskapande och samarbete långt utanför landets gränser. Stockholm har med stöd av staden ett stort och växande utbud av smala sektorer och områden med tydlig nisch. Denna småskaliga brokighet sätter sin prägel på stadens själ och gör att många också beger sig hit för att delta i utbytet.

Digital utveckling med användarperspektiv

Stockholmarna har goda kunskaper i ny och digital teknik. Det ger goda förutsättningar för ett brett kulturskapande och kulturutövande och engagemanget och delaktigheten bland boende och besökare är stort.
Kultursektorn ligger i utvecklingens framkant, dels för att möta behov från tekniskt avancerade aktörer, dels för att möta grupper som är i behov av ökad information och informationsstöd. En viktig uppgift som staden tar på allvar är att motverka den digitala klyftan, både genom kunskaper och genom tillgänglighet.

Synlig historia - utmanande framtid

Stockholm har ett rikt utbud av både små och stora kulturinstitutioner av världsklass. Kultur och historia är närvarande och synlig i stadens offentliga rum och till vardags. Inte minst i samband med festivaler och högtider kan invånare och besökare delta i spännande och förenande upplevelser.

Professionella kulturutövare, amatörer, fria grupper, barn, ungdomar och äldre finns sida vid sida i flexibla och flerfunktionella mötesplatser. Subkulturer attraheras av tillgången till fysiska mötesplatser och den öppna inställningen i staden. Internationellt verksamma kulturutövare väljer att verka i Stockholm på grund av stadens atmosfär, kreativa miljöer och okomplicerade etableringsregler.

Nya forskningsrön bidrar till utvecklingen och universitet och högskolor deltar aktivt i det kreativa och interdisciplinära utbytet. Puls, gränsöverskridanden och den senaste kommunikationstekniken präglar staden och dess kulturliv. Samtidigt är historia, kulturarv och traditioner levande i stockholmarnas vardag.

Lokal kultur i världsklass

Den attraktiva kulturstaden Stockholm byggs av människor som är välutbildade, delaktiga och som tidigt får möta kulturen. Detta sker både i skolan och senare i livet. Fler-språkighet och kulturintresse bejakas i en skola som präglas av läslust och språkutveckling. Kulturlivet är tillgängligt för alla även för dem som inte självmant söker sig dit. Lokala initiativ och eldsjälar uppmuntras.

Föreningslivet liksom folkbiblioteken är förändrade genom att ny teknik föder nya kommunikationsmöjligheter. Folkbildningstraditionen som medverkat till att ge svenskt kulturliv en stark folklig förankring har hittat nya vägar till kunskap och gemenskap genom nätverk och samarbeten i nya former.

Mångfald och kreativa miljöer

Stockholm är en vacker och välkomnande stad som är fylld av vibrerande energi och kreativitet. Blandningen av vatten och grönska tillsammans med stadens årsringar ger staden dess särpräglade skönhet. Den mänskliga mångfalden ger Stockholm sin egen själ och många identiteter. Staden planeras som en arena för möten, evenemang och kreativitet och den offentliga kulturens rum matchas av mellanrum med plats för nyskapande och lokala alternativ.

Stockholms historia, geografiska läge och befolkningssammansättning förtätar den kulturella atmosfären och ökar mångfalden. Utbyggnaden av flera stadsdelar ger nya förutsättningar för ett blomstrande kulturliv i ytterstaden. Stockholm är en stad med många kulturella centra med ett ständigt flöde av idéer, impulser och människor sinsemellan. Kulturen ger frihet och bygger nya vägar mellan stadens alla delar.

Bejaka mångfalden!

Kulturen är som kreativ och gränsöverskridande sektor drivande och inspirerande i arbetet med att forma en spännande och rättvis stad med plats för alla på eller framför scenen. Till mångfalden hör också de kulturscener som erbjuds Stockholmare och besökare. För att förverkliga visionen om Stockholm som internationellt ledande kulturstad krävs både ett utbud av småskaliga upplevelser och evenemang av toppklass.

Det finns nya kluster och samarbeten för festivaler med gränsöverskridande mångkulturella teman. Stockholm erbjuder trygga och kreativa upplevelser dygnet runt där kulturen har en viktig roll i samverkan med andra näringar.

Staden är dess människor

Stockholmskulturen utvecklas och förmedlas demokratiskt. Det innebär tillgång och möjlighet till deltagande för alla utan hänsyn till ekonomiska förutsättningar, ålder eller geografisk tillhörighet. Alla barn och ungdomar har möjlighet till eget skapande och nås tidigt av kultur som är intensivt närvarande i skolorna. Institutioner har ökat sin tillgänglighet genom större närvaro på nätet och medverkan i festivaler och andra arrangemang på nya och oväntade platser.

All utveckling inom kulturområdet är till för Stockholms invånare. Men staden vänder sig också till turister och besökare från Sverige eller övriga världen som tillfälligt eller för längre tid vistas här. Stockholm styrs av tanken att staden inte är en produkt som lever av egen kraft utan ett resultat av dess människor och de liv medborgarna lever. Det har ställt krav på stor flexibilitet när det gäller arrangemang, aktiviteter och inte minst information och texter på en rad olika språk, vilket gör kulturen tillgänglig för alla.

Strategiskt miljötänkande och medveten resurshänsyn utvecklas från lokala till globala livsstilar. Kulturutbudet sker under miljömässigt goda betingelser som utan att skada smälter in i stadens omgivande miljö och därmed inte tär på utan tvärtom ger bidrag till våra gemensamma resurser.

Stimulera nyskapande, entreprenörer och innovationer

Stockholm utvecklar modeller för att fördjupa och bredda sin kulturverksamhet. Det handlar om nya initiativ som är framgångsrika genom konstnärligt och kulturellt entre-prenörskap. Kulturen verkar gränsöverskridande mellan stadsdelar, befolkningsgrupper, generationer.
Allt kulturskapande innehåller moment av utveckling och prövande där dialog med och stöd av en inspirerande omgivning underlättar det fortsatta arbetet. Inkubatorverksamheter finns för att bygga starka relationer mellan kulturutövare, entreprenörer och kommunala verksamheter, ibland med långa tidsperspektiv. För kulturutövare som önskar hjälp in i företagandet finns rådgivning, nätverksbyggande och finansiering – av många olika typer som gör att även små och experimentella verksamheter får plats i det kreativa Stockholm.

Det är stockholmarnas kompetens, kreativitet och nyfikenhet på omvärlden som bygger det innovativa Stockholm. Biblioteken, museer och andra institutioner med folkbildande uppdrag erbjuder en arena för oväntade möten för många olika intressen och kulturyttringar. Medborgare bjuds in i kreativa processer och nätverk. Folkbildningen är reformerad och sker genom en mängd olika former.

Senast uppdaterad 17 oktober 2012