Tillgänglighetspakten

Gata

Stockholms stad och Fastighetsägarna Stockholm har beslutat att bilda en tillgänglighetspakt. Vi kraftsamlar för att gemensamt förbättra tillgängligheten i och i anslutning till byggnader i Stockholms stad.

Pakten ska samla olika intressenter som var och en ska ta ökat ansvar för förbättrad tillgänglighet i stadsmiljön och i bebyggelsen. Det övergripande målet är att göra Stockholm mer tillgängligt för alla stadens boende och besökare.

Varje deltagare som ansluter sig agerar utifrån sina egna villkor, men ska vidta åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten som omfattar den bebyggda inom- och utomhusmiljön i staden. Varje år ska deltagarna redovisa hur arbetet med att göra Stockholm mer tillgängligt fortskrider.

Tillgänglighetspakten är även ett forum för utvecklingsarbete, samordning samt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Samarbetet i pakten möjliggör en enkel och direkt dialog mellan de deltagande aktörerna och Stockholms stad. Vi kommer att ordna seminarier och andra informationsaktiviteter för att lyfta tillgänglighetsfrågor.

Mer information

För mer information om tillgänglighetspakten, kontakta

Per Forsling, chef förvaltningsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm
per.forsling@​fastighetsagarna.se, 08-617 77 30

Senast uppdaterad 21 oktober 2014