Ökad tillgänglighet

Fyra personer väntar på en båt

I Stockholm ska alla kunna ta sig fram i staden oavsett om man går med barnvagn, använder rullstol, hör dåligt eller har en synnedsättning.

Vi arbetar med tre områden för att alla ska kunna ta sig fram på gator, gå på bio, handla och uträtta ärenden:

  • Öka tillgängligheten på gator och torg, i parker och stadens egna lokaler.
  • Uppmuntra fastighets- och lokalägare att förbättra sina lokaler.
  • Informerar stockholmare och andra kring tillgängligheten.

Tillgänglighet på gator och torg

Sedan 2002 har stadsdelarna gåtts igenom tillsammans med handikappförbunden, handikappråden och kollektivtrafiken. Hinder som finns där flest personer rör sig har kartlagts och tillgänglighetsplaner har tagits fram för varje stadsdel.

Tillgänglighetsplanerna är ett underlag för vilka åtgärder som behöver göras i park- och gatumiljöer för att förbättra tillgängligheten och åtgärderna betas sedan av efter hand.

Olika behov – och olika lösningar

När vi planerar för framtidens Stockholm tar vi hänsyn till många olika funktionsnedsättningar. Rullstolsanvändare ska kunna ta sig fram, personer med synnedsättning ska kunna orientera sig inne och ute och personer med hörselnedsättning ska ha tillgång till teleslingor i möteslokaler.

Det ska också finnas offentliga toaletter som är anpassade även för mag- och tarmsjukas behov och stadens lekplatser ska förstås också kunna användas av alla.

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016

I Stockholms stad ska alla kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. I juni 2011 tog Kommunfullmäktige beslut om ett nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Programmets mål

  1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö
  2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar
  3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne
  4. Alla barn, ungdomar och vuxna ska kunna delta i utbildning och få det stöd som behövs för att nå målen
  5. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara
  6. Alla ska ha en bostad som är anpassad efter individens behov
  7. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

Länk till programmet

Senast uppdaterad 8 december 2014