Enastående stad på vattnet

De rena sjöarna och vattendragen bjuder in till bad- och båtliv. Längs Stadsgården och Skeppsbron njuter folk av atmosfären.

Vill du bada? Då är en tur till Söder eller Norr Mälarstrand väl värd mödan. Närheten till vatten skapar även attraktiva boenden, till exempel vid Ulvsundasjön där nya sjöstäder vuxit fram.

Vattenvägarna används också för snabba och bekväma transporter, populära hos både stockholmare och turister. Den nya kryssningsterminalen i Frihamnen har gjort staden till en självklar bas för turismen i Östersjöområdet och allt fler rederier väljer att starta och avsluta sina kryssningar i Stockholm. Stadens ställning som ledande hamnstad förstärks av den utbyggda containerhamnen i Norvik.

Källa: Vision 2030 Framtidsguiden

Stockholms vatten gör staden unik

Stockholm är en enastående stad på vatten. Alla öar och mötet mellan Mälaren och Saltsjön är grunden för Stockholms utveckling och skönhet. Det krävs ett brett synsätt för att stadsbyggandet ska kunna bidra till att förvalta och utveckla vattnets kvaliteter för boende, besökare och verksamma, inte minst när det gäller rekreation. Det är även angeläget med ett regionalt perspektiv eftersom Mälaren och Saltsjön binder samman Stockholms stad med andra kommuner i regionen.

Tillgängligheten till stränder och kajer ökar

Stockholms långa strandpartier är en stor tillgång för stadens invånare och en viktig del av stadens identitet. Ungefär hälften av stränderna är gröna och dessa miljöer har ett stort värde för stockholmarna samt för växt- och djurlivet. Staden har länge arbetat för att öka tillgängligheten till sjöar och vattendrag genom nya strandpromenader och omvandlingen av tidigare hamn- och industriområden till nya vattennära stadsdelar. Idag är det till exempel möjligt att promenera mycket långa sträckor utmed Mälarens stränder både i västerort och i söderort. Flera av stadens mest uppskattade mötesplatser och rekreationsområden ligger också nära vatten.

Bad- och båtliv har stort värde för stockholmarna

Stockholm har som storstad närmast unika förutsättningar för bad i de centrala delarna och det finns idag drygt 20 officiella strandbad inom stadens gränser. Strandbaden är i allmänhet lätta att nå för gående och cyklister och med kollektivtrafik. Staden har en handlingsplan för hur Stockholm ska få fler badplatser med rent badvatten som ska genomföras de kommande åren.

Kommunfullmäktige har nyligen även upphävt det generella badförbudet i inner stadens hamnområden. Vid naturstränder är bad numera tillåtet upp till 10 meter från strandlinjen. Inom staden finns även ett 80-tal båtklubbar med sammantaget cirka 9 000 fritidsbåtar. Dessa båtar är en uppskattad del av stadslivet och bör uppmärksammas som ett viktigt intresse i planeringen. För närvarande utreds hur båtklubbarna kan utvecklas i framtiden. En angelägen fråga är hur vinteruppläggningen kan utvecklas och eventuellt samlas vid färre platser än idag. På så sätt möjliggörs annan användning i attraktiva lägen och ökad tillgänglighet till stränderna.

Källa: Promenadstaden Översiktsplan för Stockholm

Senast uppdaterad 21 januari 2016