Närhet till grönområden

Park

Stockholm är en av världens grönaste städer. Ungefär 40 procent av stadens yta består av grönområden. Allt från små parker till vida skogsområden till naturreservat. Stockholms innerstad har 12 000 träd i gatumiljö.

I en växande storstad ökar betydelsen av grönområden. I en tät stadsmiljö fungerar parker och grönområden ofta som ett andra vardagsrum. Dessa miljöer ger möjlighet till avkoppling och möten, idrott och evenemang, natur- och kulturupplevelser. Där finns också viktiga platser för ungdomars uteliv och barns lek och utveckling.

De senare årens byggande i staden har huvudsakligen skett på redan exploaterad mark och kvaliteterna i Stockholms grönstruktur har i stort bevarats.

Flertalet av stadens mest välbesökta natur- och friluftsområden har fått ett långsiktigt skydd som natur- och kulturreservat samt nationalstadspark. Växt- och djurlivet har samtidigt fått förbättrade förutsättningar genom stadens satsningar på bland annat restaurerade ekhagar och våtmarker i viktiga naturområden.

Stockholms parkprogram

Stockholms parkprogram är ett handlingsprogram för hur staden ska utveckla och sköta Stockholms stads park- och naturmark. Park- och naturmarken har olika värden och förutsättningar. Värdena kan vara kulturhistoriska, estetiska, sociala, ekologiska och ekonomiska. Förutsättningar är trygghet, tillgänglighet, miljö och ekonomi. I programmet finns tre inriktningar.

God park- och naturtillgång

En stockholmare ska aldrig ha längre än 200 meter till ett grönområde. Stadens parker och grönområden ska vara öppna och tillgängliga för alla.

Hållbar park- och naturmiljö

Parker och grönområden med många olika arter ger renare luft och gör staden attraktiv för både stockholmare och besökare.

Rik park- och landskapskultur

När staden rustar upp eller anlägger nya grönområden ska platsens identitet och landskapsbild bevaras och stärkas.

Senast uppdaterad 4 september 2017