Strategi för framkomlighet

Minska de negativa effekterna som trafiken kan ha på storstadslivet

För att avleda trafiken från innerstaden byggs Norra Länken och Förbifart Stockholm. Kollektivtrafiken utökas med bland annat Tvärspårvägen och Citybanan. Vi ska också bygga om gatorna för att gynna busstrafiken, gående och cyklister, förbättra vägvisningen så att man hittar bättre samt minska biltrafiken på de mest trafikerade gatorna. Arbetet med olika trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter.

De negativa effekterna av väg- och gatutrafiken ska minimeras genom att styra bilanvändningen till de resor där bilen gör mest nytta. Resandet är en del av storstadens kommersiella och sociala liv, men medför också vissa negativa konsekvenser i form av luftföroreningar, buller, trafikolyckor och genom att högtrafikerade vägar kan bli barriärer i stadsmiljön.

Stockholm och Sverige har länge jobbat aktivt för att minska trafikens negativa påverkan. Vi ligger till exempel i framkant när det gäller användningen av miljöbilar och trafiksäkra vägar. Nu när vi blir ännu fler i Stockholm måste vi se till att behålla och utveckla den positionen. Det betyder att biltrafiken i våra storstadsmiljöer inte får öka. Vi måste se till att de kringleder vi bygger verkligen leder bort trafiken från de platser där människor bor och rör sig.

Senast uppdaterad 20 november 2013