Framkomlighetsstrategin

Stockholm växer i mycket snabb takt. Idag är vi 2 miljoner personer i Stockholms län. År 2030 kommer vi att vara 2,5 miljoner. Vi blir fler, men gatorna blir inte bredare än de är idag.

Stockholms stad har, i samarbete med regeringen och länet, tagit fram en plan för vilka nya vägar och spår som ska byggas. Här återfinns bland annat Citybanan, Förbifart Stockholm, förlängningar av tunnelbanan och tvärbanan och en fullbordan av ringen runt Stockholms innerstad.

Men mycket talar för att detta inte kommer att räcka. Det går inte heller att bygga så mycket vägar och gator att alla kan åka bil och samtidigt behålla och utveckla en god livsmiljö i staden. Så länge det ekonomiska läget är gott och Stockholm är en välmående stad kommer kapaciteten på vägarna att utnyttjas fullt ut. Många fler kommer att resa på samma yta.

Därför behövs en strategi som ger styrande principer för hur stadens vägar och gator ska användas. Vi behöver prioritera de färdsätt som kan transportera flest människor och gods på minst yta, det vill säga kollektivtrafik, cykel, gång och godsfordon med hög beläggning.

Framkomlighetsstrategins fyra huvudinriktningar

 • Mer plats till bussar och cyklister, det vill säga fler reserverade körfält. En stillastående buss i en kö lockar inte någon att åka kollektivt om man har andra alternativ. Vi ska också skapa bättre möjligheter att lasta och lossa gods, eftersom vi alla är beroende av näringslivets transporter. Det här innebär att parkeringsplatser längs med gatan inte alltid kan vara kvar.
 • Trafiken ska bli mer pålitlig. Du ska kunna räkna ut ungefär hur lång tid resan tar, oavsett hur du väljer att resa. Kollektivtrafiken ska komma fram lättare på sina reserverade körfält. Störande gatuarbeten ska i ännu större utsträckning planeras så att du kan undvika onödiga förseningar.
 • Gångtrafikanterna får bättre förutsättningar. Det kan till exempel handla om bättre belysning, bättre städning och bättre snöröjning på trottoarerna. Om fler väljer att promenera så blir det bättre plats för de som behöver åka tunnelbanan och buss.
 • Minska de negativa effekterna som trafiken kan ha på storstadslivet. För att avleda trafiken från innerstaden byggs Norra Länken och Förbifart Stockholm. Kollektivtrafiken utökas med bland annat  Citybanan och förlängning av Tvärbanan. Vi ska också bygga om gatorna för att förbättra för busstrafiken, gående och cyklister. Vägvisningen ska förbättras och biltrafiken ska minskas på de mest trafikerade gatorna. Arbetet med olika trafiksäkerhetsåtgärder fortsätter
 • Bildkollage - bilar, buss och gångtrafikanter

  Bilden visar hur mycket plats som behövs för att transportera en viss mängd människor, med bil med cykel och med buss. Foto: Gävle kommun

  Framkomlighetsstrategin antogs i Trafik- och renhållningsnämnden i augusti 2012.

  Senast uppdaterad 11 maj 2016