Knutpunkter för kollektivtrafik och service

Högdalens centrum

Högdalens centrum

Stockholm är på många sätt en enkärnig stad. Under efterkrigstiden utvecklades några starka centra i ytterstaden, men dåtidens planer på en blandad stad med bostäder, arbetsplatser och centrumfunktioner i dessa områden har inte realiserats fullt ut.

Undantaget är Kista som håller på att få ett innehåll som kan jämföras med innerstaden.

En hållbar tillväxt och utveckling mot ett Stockholm i världsklass kräver en bättre balans mellan stadens delar än idag. Staden behöver därför stödja utvecklingen av en mer flerkärnig struktur med täta och innehållsrika tyngdpunkter i ytterstaden.

Källa: Stockholms översiktsplan - Promenadstaden 

Kista

Kista är en mycket stark tyngdpunkt med en stor mängd verksamheter, framför allt inom informationsteknologi. Området förnyas och vidareutvecklas enligt framtidsvisionen Kista Science City med en blandning av arbetsplatser, bostäder och högre utbildning. Staden arbetar nu även med Järvalyftet, där den intensiva utvecklingen i Kista är en mycket viktig del.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Kistas fortsatta utvecklingspotential hänger samman med planerade förstärkningar av infrastrukturen och med utvecklingen för de starka företag som finns i området. Planarbete pågår för att vidareutveckla Kista centrum samt för ny bostadsbebyggelse vid Kista Gård och på Kistahöjden.

 • Kista Science City ska vidareutvecklas som ett av landets viktigaste arbetsplatsområden i en levande stadsmiljö
 • Kista stärks som regional tyngdpunkt med satsningar på infrastruktur och starka kopplingar till omgivande kommuner
 • Sambanden med övriga stadsdelar på Järvafältet utvecklas enligt Vision Järva 2030
 • Järva friområde utvecklas till aktivitetsfält och mötesplats med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden

Järvalyftet

Vällingby

Vällingby byggdes ut på 1950-talet och blev tillsammans med Råcksta den första stadsdelen som planerades som en så kallad ABC-stad med arbetsplatser, bostäder och centrum i samma område. Vällingby centrum planerades för att betjäna flera stadsdelar med handel, skolor och kultur.

Stadsdelarna utgör en riksintressant kulturmiljö där struktur och helhetsmiljö ska bevaras.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

En förnyelse och stor ombyggnad har nyligen genomförts och Vällingby centrum har fått ett större kundunderlag än tidigare. Under 2000-talet har det också skett kompletteringsbebyggelse med nya bostäder i såväl Vällingby som omgivande stadsdelar. Runt centrum har bland annat kransen av punkthus kompletterats.

 • Vällingby stärks som tyngdpunkt med mycket god regional tillgänglighet kompletterats.
 • Kopplingarna till omgivande tyngdpunkter i västerort värnas och förstärks
Spånga

Spånga station har funnits sedan Västeråsbanan öppnades för allmän trafik 1876 och runt stationen har småhusbebyggelse vuxit fram. Området har efterhand kompletterats med flerbostadshus kring Spånga centrum nära pendeltågstationen. Spånga ingår i stadsutvecklingsområdet Lunda-Spånga-Bromsten.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Under 2000-talet har ett par hundra lägenheter byggts på tidigare industrimark i Lunda och för Bromstens industriområde pågår ett omfattande planarbete. Delar av områdena söder om Spånga är klassade som kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vilket ska beaktas i utvecklingen av Spånga som tyngdpunkt.

 • Stationsläget tillvaratas i en utveckling av Spånga som tyngdpunkt
 • Bromstens industriområde utvecklas till tät och blandad stadsbebyggelse
 • Kopplingar till omgivande stadsdelar stärks
Brommaplan

Brommaplan är en viktig vägtrafiknod i västerort och omstigningsplats mellan tunnelbana och buss till bland annat Ekerö. Brommaplansrondellen med centrumbyggnader är mycket starka stadsbyggnadselement från 1940-talet, även om trafikmängderna har ökat avsevärt.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

I angränsande bebyggelseområden har några enstaka nya bostadsprojekt genomförts under 2000-talet och inom centrumområdet ett högre bostadshus i 16 våningar som ett nytt viktigt landmärke.

 • En mer sammanhållen stadsmiljö utvecklas vid Brommaplan
 • Brommaplan utvecklas som tyngdpunkt med starka samband till övriga västerort
Skärholmen

Skärholmen planerades på 1960-talet som Stockholms viktigaste centrum i sydvästra delen av ytterstaden. Centrumanläggningen har nyligen genomgått en omfattande ombyggnad och Skärholmen och Kungens kurva utgör tillsammans Nordens största handelsplats. Det finns en stor variation av bostäder med både flerfamiljshus och småhusområden, medan arbetsplatserna är koncentrerade till handeln och till mindre verksamhetsområden.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Stockholms stad och Huddinge kommun har under flera år har samarbetat kring utvecklingen av Kungens kurva – Skärholmen och området är även utpekat som en regional kärna i RUFS - Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Ett flertal kompletteringsprojekt med nya bostäder har planerats och genomförts i Skärholmen under de senaste åren.

 • Skärholmens regionala betydelse tillvaratas och utvecklas
 • Kopplingarna mellan Skärholmen och Kungens kurva blir starkare
 • Skärholmen vidareutvecklas som viktig målpunkt i sydvästra Stockholm

RUFS webbplats

Farsta

Farsta Torg invigdes 1960 och samtidigt byggdes stadsdelen ut vid tunnelbanan med bostäder och arbetsplatser efter dåtidens ABC-mönster. Höga bostadshus bidrar starkt till stadsdelens karaktär liksom det stora antalet radhusområden.

Farsta har god tillgång till friområden vid både Drevviken och Magelungen. Farsta är kollektivtrafikförsöjt med såväl pendeltåg som tunnelbana och med omstigning till bussar mot Älvsjö, Liljeholmen, Skogås, och Handen. Farsta har stor betydelse som centrum i den sydöstra stockholmsregionen.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

I Farsta stadsdelsområde planeras för närvarande för cirka 1 200 nya bostäder i både mer omfattande och mindre kompletteringar. För Farsta Centrum planeras vidare för ökade butiksytor. Delar av Farsta är klassat som en kulturhistoriskt värdefull miljö, vilket bör beaktas i utvecklingen av Farsta som tyngdpunkt.

 • Farstas roll som stadens port mot den sydöstra regionen stärks
 • Farsta får tydligare samband till omgivande stadsdelar
 • Centrala Farsta utvecklas som mötesplats med attraktiva stråk till omgivande bebyggelse

Söderortsvisionen

Farsta

Larsboda

Fruängen

Fruängen har ett strategiskt läge nära E4/E20, med tunnelbanan, infartsparkering och är en viktig bytespunkt för busstrafiken till Älvsjö och Huddinge. Fruängen har ett av stadens medelstora centrum, med stark konkurrens från Skärholmen och Kungens kurva. Mälarhöjdens idrottsplats är en målpunkt för fotboll, ishockey och tennis.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Ett par större bostadsprojekt pågår eller har genomförts i området, bland annat Gyllene Ratten (1 000 lägenheter) och Långbro (2 000 lägenheter). I den fortsatta utvecklingen ger det ökade befolkningsunderlaget samt planerna på Spårväg Syd förutsättningar att stärka Fruängens betydelse.

 • Tydligare kopplingar till omgivande stadsdelar stärker Fruängen som tyngdpunkt
 • Stadsmiljön och centrumfunktionerna i Fruängen vidareutvecklas

Söderortsvisionen

Älvsjö

Bebyggelsen i Älvsjö började växa fram vid förra sekelskiftet och områdena har byggts ut och förtätats successivt sedan dess. Större utbyggnader har skett i Solberga på 1950- och 60-talet och vid Prästgårdsgärde på 1980-talet. Älvsjö är en mycket viktig knutpunkt för bussar och pendeltåg.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Pågående planering och byggande i centrala delarna kommer att förbättra stadsmiljön och stärka Älvsjö som tyngdpunkt. Ett par hundra lägenheter har färdigställts och i övrigt pågår planeringen för ett flertal kvarter med bostäder, service och resecentrum. Därutöver bygger Stockholmsmässan ut sina lokaler.

 • En större mångfald av verksamheter utvecklas med Stockholmsmässan som motor
 • Älvsjös roll som nav för ett hållbart resande i södra regionen utvecklas
 • Omgivande stadsdelar kopplas ihop med Älvsjö och dagens barriärer minskas

Söderortsvisionen

Älvsjö centrum 

Högdalen

Högdalen har ett centralt läge i söderort. Stadsdelen planerades från början som ett av ytterstadens större centrum, men serviceutbudet är idag begränsat.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Det har genomförts ett antal smärre förtätningsprojekt de senaste åren. En mer omfattande framtida komplettering av bebyggelse hänger samman med lösningar av infrastrukturen i området. Kommunfullmäktige har därutöver fattat inriktningsbeslut om att Högdalstopparna ska utvecklas för rekreation, samtidigt som verksamheter i det angränsande företagsområdet ska ges utvecklingsmöjligheter.

 • En attraktiv stadsmiljö i centrala Högdalen vidareutvecklas
 • Sambanden till stadsdelar och grönområden söder om Högdalen stärks
 • Utvecklade kommunikationsstråk mot Älvsjö och Farsta ger Högdalen ett mer centralt läge i söderort

Söderortsvisionen

Senast uppdaterad 21 maj 2013