Järnväg och spårväg

Framtida ytbyggnad av spårnätet

Röda streck är projekt som ingår i Stockholmsöverenskommelsen från 2007, blå streck är övriga utbyggnader och de streckade är framtida kommunikationsstråk.

Stockholm ska ha ett välfungerande transportsystem med minimal klimatpåverkan som gör att människor snabbt och enkelt kan röra sig i hela regionen. För att klara detta krävs att staten, kommunerna och landstingen samarbetar för att utveckla trafik- och bebyggelseplanering samt har ett helhetsperspektiv på transportsystemet i regionen.

I december 2007 nåddes en viktig överenskommelse mellan staten och regionens aktörer om ett antal prioriterade trafikprojekt, i den så kallade Stockholmsförhandlingen. I "Promenadstaden - översiktsplan för Stockholm", som är planen för hur Stockholm ska utvecklas, tar staden sin utgångspunkt för utveckling av infrastruktur i Stockholmsöverenskommelsen. Staden ska verka för att överenskommelsen genomförs fullt ut så att tillgängligheten i transportsystemet kan öka, inte minst mellan norra och södra delarna av regionen.

Beskrivningarna nedan utgår från ett planeringsläge. Vissa av projekten är påbörjade medan andra är förslag på trafiklösningar. För att förslagen ska bli verklighet krävs beslut hos staten, kommunerna och landsting i Stockholmsregionen. Det innebär att vissa projekt kan ändras, utökas eller strykas.

Källa: Stockholms översiktsplan - Promenadstaden 

1. Citybanan

Citybanan är en pendeltågstunnel under hela innerstaden med nya stationer under T-centralen och vid Odenplan. Den förbättrar tillgängligheten till innerstaden samt ökar kapaciteten för såväl pendel- som gods-, regional- och fjärrtågstrafik. Citybanan ersätter andra utredda alternativ såsom tredje spåret och Kungsholmenbanan.

2. Mälarbanan: Tomteboda-Kallhäll

Mälarbanans utbyggnad syftar till att öka kapaciteten och förbättra restider för främst pendel- och regionaltågstrafik. Två alternativa sträckningar studeras;

  • utbyggnad i befintligt spårstråk (2) genom Sundbyberg
  • ny sträckning via Kista (2a) med station i Kista centrum som ansluter till Ostkustbanan söder om Helenelund.
4. Spårväg: Sickla udde – Slussen

En förlängning av tvärbanan möjliggör snabba resor mellan Hammarby Sjöstad och Slussen. Även Saltsjöbanan integreras i trafiksystemet. Olika alternativ till sträckning studeras.

5. Tvärbana Norr: Alvik – Kista och Alvik – Sundbyberg – Solna – Universitetet

Tvärbana Norr är en förlängning av tvärbanan från Alvik vidare norrut. Tvärbana Norr ska binda samman de radiella spårtrafikstråken, samt utgöra en effektiv kollektivtrafik till områden med hög boendetäthet och många arbetsplatser som idag inte är spårtrafikförsörjda. Banan minskar trängseln i befintliga spårsystem, samt länkar samman bebyggelseområden. Banan har gemensam sträcka mellan Alvik och Ulvsunda, därefter sker en förgrening mot

  • Kista (5a)
  • Solna och Universitetet (5b)

En fortsättning av Kistagrenen till någon av pendeltågsstationerna i Helenelund, Sollentuna eller Häggvik undersöks.

6. Spårväg Syd: Älvsjö – Fruängen – Skärholmen – Flemingsberg

Spårväg Syd är en tvärförbindelse som knyter samman de regionala kärnorna Flemingsberg och Kungens kurva-Skärholmen med en fortsättning till Fruängen och Älvsjö. En annan viktig funktion är att binda ihop de radiella spårförbindelserna i söderort. Sträckningen som redovisas är endast preliminär och ska utredas vidare.

7. Spårväg 4: Gullmarsplan – Ropsten / Loudden

Projektet är en konvertering av stombusslinje 4. En spårväg leder till minskad trängsel, bättre framkomlighet och tidhållning. En effektiv spårvagn avlastar tunnelbanan i innerstaden och innebär ett kapacitetstillskott över Saltsjö- älarsnittet utan att ny bro eller tunnel behöver byggas. En förlängning av linje 4 till Norra Djurgårdsstaden redovisas med två olika alternativ till slutstation:

  • Ropsten (7a)
  • Loudden (7b)

Projektet är enligt Stockholmsförhandlingen för genomförande efter 2019.

16. Spårväg city

Spårväg city: Lindhagen – Centralen – Djurgården/Ropsten

Den fortsatta utbyggnaden av den moderna stadsspårvägen sker i nästa etapp österut. Från Djurgårdsbron via Oxenstiernsgatan, Lindarängsvägen genom Värtan och Frihamen till Ropsten där den kopplas ihop med Lidingöbanan. Uppe vid Sergels Torg byggs Spårväg City ut till T-Centralen så fort betongdäcket över torget är renoverat.

27. Kollektivtrafikstråk söderort

Stadsutvecklingsstråket sammanbinder Älvsjö med Högdalen och vidare till Norra Sköndal och Skarpnäck via Farsta (27) alternativt Örbyleden (27a). Ett kollektivtrafikstråk med prioriterad framkomlighet stödjer stadsutvecklingen och möjliggör ökat tvärresande. Spårväg Syd och pendeltågstrafiken kopplas effektivt ihop med samtliga gröna tunnelbanelinjer.

28. Kollektivtrafikstråk i västra innerstaden

Ny kollektivtrafikförbindelse studeras för (Hagsätra) – Älvsjö – Liljeholmen – Fridhemsplan – Odenplan – Universitetet. En ny snabbgående stomtrafik möjliggör snabba resor mellan några av de viktigaste knutpunkterna i Stockholm. En utbyggnad skulle innebära ett kraftfullt kapacitetstillskott över Saltsjö – Mälarsnittet samt minska trycket på T-centralen.

29. Kollektivtrafikstråk i östra innerstaden

Ny kollektivtrafikförbindelse studeras för Hammarby Sjöstad/Sickla – Värtan – Albano – Norra station, vilket innebär en komplettering till Östlig förbindelse. En ny snabbgående stomtrafik möjliggör snabba resor mellan  några av de viktigaste stadsutvecklingsområdena i Stockholm. Kapaciteten över Saltsjö- Mälarsnittet ökar kraftigt och trycket på T-centralen minskar. I och med de nya stadsutvecklingsområdena i Norra Djurgårdsstaden, Albano och Norra station kan Värtabanan få en ny funktion för passagerartrafik i framtiden.

30. Nord-sydlig koppling väster om innerstaden

Ytterligare kapacitetsförstärkning över Saltsjö- Mälarsnittet kommer att behövas i framtiden. En ny koppling mellan väster- och söderort kommer att stödja stadsutvecklingsområdena på båda sidor av Mälaren, samt stärka regionens kommunikationer som helhet.

Senast uppdaterad 12 oktober 2016