Europas mest attraktiva storstadsregion

 Stockholmare

Stockholmsregionen utvecklas genom både de människor som lever här och de som besöker regionen. För människor som bor här är det viktigt med en god livsmiljö, öppenhet och tillgänglighet. Företagare, forskare och investerare vill ha en konkurrenskraftig innovationsmiljö och säkra investeringar. För besökare är regionen sedan länge ett tilltalande resmål.

Visionen är att Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion. En region där många vill bo, leva och verka i framtiden.

Mål för Stockholmsregionen

I den regionala utvecklingsplanen finns fyra mål som anger vilka värden och egenskaper region behöver utveckla för att bli ännu mer attraktiv.

Mål 1: En öppen och tillgänglig region

Regionen ska se mångfald som en stor tillgång. Invånarna ska ha lika möjligheter oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder och bakgrund. Tillgängligheten ska vara hög för alla typer av resor.

Mål 2: En ledande tillväxtregion år 2030

Regionen ska främja innovationer och inspirera människor att starta och utveckla verksamheter. Med bättre förutsättningar för forskning, näringsliv och kultur ökar invånarnas chanser att hitta utvecklande arbeten.

Mål 3: En region med god livsmiljö år 2030

Stockholmarna ska ha ren luft och rent vatten och en trygg och vacker miljö. Vi ska känna tillit och närhet till varandra och ha ett högt förtroende för samhällsorganen.

Mål 4: En resurseffektiv region år 2030

Regionens struktur, bebyggelse, transportsystem, gröna kilar, utbildning och tekniska försörjning ska göra det möjligt att använda våra resurser effektivt och ta vår samlade potential till vara. Utsläppen av växthusgaser och förorenande ämnen ska vara låga.

Källa: RUFS - Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Senast uppdaterad 20 november 2013