Studentbostäder i Stockholm

Det saknas studentbostäder i Stockholm. Under många år har flera sätt att lösa problemen med det ständiga underskottet prövats: studentfartyg, kompletteringsbebyggelse i befintliga områden och omvandlingar av befintliga lokaler. Några idéer har förkastats men just nu är relativt många i planeringsskedet (runt KTH, vid Årstafältet, omvandling av St: Görans gymnasium, komplettering vid Lappkärrsberget, Kv Bränningen i Tensta, Kv Regnbågen i Björkhagen o.s.v.).

Bostäderna behöver produceras omgående, erbjuda grundläggande kvaliteter för studenterna och vara billiga. Det akuta behovet har snävat in möjligheterna för traditionellt stadsbyggande men har också aktiverat en utveckling av metoder att ta fram bostäder som både är billiga och av god kvalitet. I synnerhet utomlands finns lyckosamma projekt där modulbyggande – i somliga fall rena cargo/containerbostäder – uppförts som student- eller genomgångsbostäder, kontor och hotell (samt i ett fall till och med som museum) och där man i en kombination av förenklad byggteknik och reducerade produceringskostnader tillsammans med goda gestaltningsambitioner och en välplanerad landskapsbehandling lyckats mer än väl. Konceptet är beprövat i Holland och Kanada t.ex. och prövas nu i kvarteret Ferdinand vid Bromstensvägen i Sundby.  

Nyckeln till framgången ligger i att bostäderna är billiga – och bra. Det är för rådet självklart att billigt byggande inte alls behöver betyda dåliga lösningar och lika självklart att dyra lösningar inte borgar för att det blir bra. En sak är dock tydlig: blir bostäderna billiga men inte bra har inte staden svarat mot studenternas behov på ett anständigt sätt. Ett scenario där dåliga containerboenden skapar en negativ koppling till billigt boende skulle också skjuta en nödvändig och väldigt positiv utveckling i sank.

Rådet menar att byggnadstekniken i det här fallet ska kunna locka till en oanad kreativitet och att det bör vara möjligt att använda intressanta lösningar för byggandet inom samma budgetramar som projektet kalkylerats med i dagsläget. Det här är en möjlighet för Stockholm att skapa ett billigt men samtidigt trovärdigt studentboende av hög klass som också erbjuder studenterna en god omgivning. I kvarteret Ferdinand har man inte lyckats.

Skönhetsrådet tagit ställning till flera förslag till nytillskott av studentbostäder. Du hittar remissyttranden över dem i länkarna nedan.

Senast uppdaterad 11 januari 2017