Stettin 7, BIGs bostadshus vid Gärdet

bilden föreställer förslag till byggnad i kvarteret Stettin 7, modell: BIG foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret

Skönhetsrådet uppskattar det för Stockholmsförhållanden originella förslaget till bostadskomplement i det tidigare verksamhetsområdet och gestaltningsgreppen i ett av de mest ambitiösa projekt som rådet remitterats på lång tid. BIG (Bjarke Ingels Group) har för Oscar Properties skapat ett tillägg i Stockholms stadsbild som, om det genomförs med omsorg, har förutsättningar att bli ett landmärke i gränsområdet mellan Ladugårdsgärdet och stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden, Frihamnen och Värtan.
 
Idag bildar fastigheterna längs Sandhamnsgatan en relativt sammanhållen front mot Gärdet. Det nya förslaget till bebyggelse hanterar gränsen mellan det öppna fältet och bebyggelsen på ett annat sätt. Det här kvarteret ingår i den yttersta delen mot parken och är genom sin placering väl synligt från många platser. Genom att sänka volymen i hörnet mot Sandhamnsgatan och Lindarängsvägen ger bebyggelsen nu istället intryck av att vika upp en snibb av det plana gräsområdet så att volymen blir som högst i kvarterets motsatta hörn. Samtidigt skapar kvartersformen genom sin organiska uppbyggnad en rörelse som kan läsas som en byggd pendang till Drottningberget på motsatt sida om Lindarängsvägen. Det krävs dock att genomförandet blir högkvalitativt för att byggnaden verkligen ska klara det respektfulla mötet med det historiska landskapet och samtidigt markera det nya i Norra Djurgårdsstaden på ett intressant sätt.
 
För rådet är det viktigt att läsa in byggnaden i den miljö den blir del av. Beroende på hur exploateringen i Värtan/Frihamnen utvecklas – dess gestaltning, höjder och karaktär – kommer byggnaden att ses som en solitär i fältets utkant eller med högre höjder i bakgrunden som en överbryggande länk mellan de fria ytorna och den nya bebyggelsemassan.
 
Rådet ställer sig mycket positivt till förslaget men konstaterar att det finns delar som fortfarande återstår att bearbeta. För rådet framstår det som att det saknas en arkitektonisk mellanskala mellan de kuber som komplexet är uppbyggt av och den stora, mer samlade volym som byggnaden i sin helhet utgör invid den öppna delen av Gärdet. Volymstudierna som redovisas i planmaterialet visar mycket väl att de analyser av platsen som gjorts leder fram till ett riktigt beslut när man valt den trappade formen till kvarteret men rådet beklagar att man inte för resonemangets runt byggnadens sammanhang till stadsutvecklingsområdet vidare. Bearbetningen i den fortsatta planprocessen skulle gagnas av att knytas närmare till de projekten.

Senast uppdaterad 11 januari 2017