Slussen

Illustration: Helena NerlundSkönhetsrådets förslag till ändringar av Nya Slussen. Illustration: Helena Nerlund

Detaljplanen för Slussen är antagen. Skönhetsrådet har tidigare ifrågasatt planerna som, enligt rådet, tydligt visar att det framtida Slussen inte blir det stadsbyggnadsprojekt av internationell rang man önskat. Nu har Kommunstyrelsen tillsatt en expertgrupp för att studera det liggande förslaget. Rådets ställningstagande rör därför bara förändringar som är planenliga och med enkla medel möjliga att genomföra.

Nu finns tid att göra revideringar i de delar som kritiserats hårdast och samtidigt anpassa förslaget till de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Smalare huvudbro
För att huvudbron ska fungera i den känsliga stadsmiljön måste den ges en trovärdig gestaltning. Det innebär framförallt att ytor för gående och cyklister måste prioriteras. Bron måste bli minst två körfält smalare vilket öppnar för att bron kan få ett skonsammare västligt läge. Det innebär att de förfulande och kostsamma kajutbyggnadrna längs Skeppsbron kan undvikas. Det här ger också en trafiklösning där Strömbron kan tas bort i framtiden.

Lägre bebyggelse på Stadsgårdskajen och utan glasvolymer på Södermalmstorg
Bebyggelsen på Stadsgårdskajen stör ett av Stockholms mest dramatiska stadspartier. Med lägre byggnader på platsen måste inte staden kompensera bakomliggande fastighetsägare för förlorad utsikt. Rådet vill slå vakt om de vida vyerna också mot Mälaren från Södermalmstorg och anser därför att de glasade volymerna ska tas bort. En byggnad i friare form, med ett vettigt innehåll skulle kunna byggas på platsen. Färre byggnader på torget innebär dessutom en besparing för staden.
 
Högre vistelsevärden i Katarinaparken
Katarinaparken i en norrslutning och terrasserna mot slussrännan är öppna platser som kräver stor finess och bearbetning för att fungera även vinterhalvåret. Fler målpunkter och tillgänglighets- och trygghetsaspekter kan förbättra platsernas vistelsevärden
 
Bättre bytespunkter för kollektivtrafiken
Den beslutade tunnelbanan till Nacka förändrar förutsättningarna. En ny bytespunkt i Nacka gör att bussterminalen kan minskas, vilket ger färre sprängningar och kortar gångavstånden till tunnelbanan radikalt.

Stadsmiljö – inte en budgetregulator
Nya Slussen befaras bli över en miljard dyrare än vad staden tidigare trott. De besparingar som den tillsatta expertgruppen ska utreda får inte leda till att stadsmiljön blir torftigare – det är kvaliteten som behöver värnas och stärkas. Det finns däremot delar i förslaget som skulle må väl av en bantning, rätt hanterat kan ekonomiska och gestaltningsmässiga hänsyn samspela och stärka varandra.
 
En oberoende expertgrupp ska genomlysa tillgängliga underlag för projektet, deras arbete ska presenteras den 31 januari 2015.
Läs Skönhetsrådets brev till expertgruppen här
Hämta Skönhetsrådets illustration som pdf här

 
Läs mer om den tillsatta expertgruppen här (Länk till annan webbplats, http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Slussen-/Expertgruppen-for-Slussenprojektet-tillsatt/)
 
Läs Skönhetsrådets tidigare yttranden om Slussen här

Senast uppdaterad 11 januari 2017