Orgelpipan 6, Vasagatan

Rådet har följt arbetet med det aktuella projektet under en längre tid och yttrat sig ett antal gånger. När nu ärendet återkommer är det i form av en bygglovsansökan, där detaljutförande och materialval preciserats.

Visserligen har den bearbetning av komplexets höjd som Skönhetsrådet önskade i utställningsskedet av planarbetet inte kommit till stånd. Trots detta kan rådet konstatera att projektet som det nu redovisas har goda förutsättningar att bli ett arkitektoniskt tillskott i Citymiljön. Att den tidigare skissade fasadbeklädnaden i metall nu ersatts med sandsten ser rådet som en mycket positiv förändring.  

Skönhetsrådet föreslår dock några ytterligare justeringar. De helglasade vertikala slitsarna i fasaderna mot norr och söder som markerar atriet bör dras in från fasadlivet i övrigt, helst så mycket att fönstren runt hörnen närmast gatufasaderna, som i förlaget ligger inne i atriet, hamnar utanför glaset. Likaså bör de helt uppglasade översta våningarna mot norr (Klarabergsgatan) och öster (Klara västra kyrkogata) bör göras tätare och inarbetas i fasadschemat i övrigt. Tillsammans skulle dessa åtgärder påtagligt kunna öka den optiska vertikaliteten och därmed göra det arkitektoniska grundkonceptet tydligare, vilket projektet enligt rådets mening skulle vinna på.

Senast uppdaterad 22 mars 2013