Marieberg

Bilden föreställer Marieberg och Västerbron, foto: Jens Johansson

Stadsbyggnadskontoret provar idéer för en förtätning i hela stadsdelen Marieberg i ett program som senare kommer delas upp i ett antal separata detaljplaner. Målet är ett tillskott med ca 1 100 nya bostäder och 30 000 kvm för kontor, handel, service och skola under en period på 10-15 år.

Vinsten med det stora programområdet är en mer sammanhållen syn på de effekter som de olika förtätningsförslagen kan ha för området som helhet och en planering som tillåter strukturanalyser i vidare grepp. En planering i programform gör däremot att idéer och volymstudier måste hållas generella för att inte låsa alternativ innan de studerats färdigt. Rådet har därför beslutat att inta ta ställning till alternativa hushöjder innan programområdet innan detaljplaneprocessen visar vilken byggrätt, utformning och exakt innehåll som blir aktuellt på varje plats.

Sammanfattningsvis ställde sig rådet positivt till programförslaget. Programmet fångar det unika i den öppna, gröna strukturen och beskriver den som ett värde väl värt att bevara. De befintliga bebyggelsestrukturerna analyseras på ett grundläggande sätt, så också trafikens för- och nackdelar. Rådet anser dock att förslaget allt för fort går från att göra en strukturanalys till att föreslå byggnader. I varje läge där analysen konstaterar att en front eller en förstärkning av aktivitet behövs krävs inte en byggnadsvolym. Det är inte husen som ger ett rikt gatuliv utan händelserna i de miljöer som skapas i och runt dem.

Läs rådets remissyttrande för kommentarer över varje enskilt delområde.

Senast uppdaterad 11 januari 2017