Kolkajen

I Norra Djurgårdsstaden pågår planering för minst 12 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Planförslaget för Kolkajen möjliggör 1200-1400 nya bostäder, 2 förskolor, 11000 kvm lokaler för handel och centrumfunktion samt parker, torg, kajer och en s.k. vattenarena. Planens syfte är att fortsätta utbyggnaden av Hjorthagen och ambitionen är att skapa en god och upplevelserik stadsmiljö med mångfald i stadsrum och bebyggelsetyper.

Planprocess innan markanvisning

Utmärkande för planprocessen avseende Kolkajen har varit att stadsbyggnadskontoret tagit fram kvalitetsprogram och utformat planbestämmelser utan att området först markanvisats till byggherrar. Kvalitetsprogrammet är därför bärande i den fortsatta processen för att ge en mer detaljerad bild av planens intentioner och ska fungera inspirerande för byggherrar och arkitekter. Rådet ställer sig mycket positivt till förfarandet som ger en sedan länge efterfrågad tydlighet gällande stadens intentioner och för en högre grad av planeringsinitiativet till Stockholms stad. För rådet är det också avgörande för den fortsatta processen hur markanvisningarna sker.

Vattenyta i anspråk och offentliga rum

Stockholm har historiskt sett växt genom utfyllnader i vattnet och ianspråktagande av vattenrum och strandlinjer. Under senare tid har en större restriktivitet präglat stadsplaneringen med fokus på strandskydd och vattenrummet (stadens front mot vattnet) som riksintresse. För rådet är vattenrummen tydliga allmänna platser och tillgängligheten till dessa är viktiga. Rådet har inget att erinra mot de kvarter som tillskapas genom utfyllnad i vattnet. Läge, skala och grundstruktur i planen för Kolkajen gör att rådet anser det tillkommande området vara ett tillskott. Rådet har dock en erinran vad gäller de flytande studenthusen som avses placeras vid den s.k. Norra sjösidan mot Husarviken.

Rådet ställer sig bakom strävan att styra karaktären längs den utfyllda delens kaj mot nordost till att bli något annat än en enklav av exklusiva flytande villor. Rådet vill dock mena att studentboenden i sig inte är en i så hög grad allmän användning att man motverkar privatisering av kajkanten om de kommer till utförande. För rådet står det klart att området bör reserveras för en helt allmän användning (t.ex. för aktivitet, konstnärslokaler, publika ytor) och i genomförandet avvakta en byggherre med sådana ambitioner.

Läs hela yttrandet här

Läs mer om planförslaget här

Senast uppdaterad 12 juni 2017