Grimsta, "Snabba hus"

Stadsbyggnadskontoret har remitterat ett tillfälligt bygglov till Skönhetsrådet som avser student- eller ungdomsbostäder i projektet ”Snabba hus”, en modell för att lindra bostadsbristen för unga. Skönhetsrådet ställer sig helt bakom projektets drivkraft i att hitta lösningar på den stora bostadsbristen för just unga vuxna. Det är avgörande att bostäderna är tillfälliga och för rådet är det också viktigt att det inte blir frågan om annat än tillfälliga bygglov på fem plus fem, eller maximalt femton år, för att inte låsa markanvändningen utan den sedvanliga plan- eller bygglovsprocessen. Skönhetsrådet ställde sig därför positiva till ett bygglov för fem år för de bostäder som föreslås i Grimsta.

Snabba bostäder

Konceptet för ungdomsbostäderna är framtaget av jagvillhabostad.nu och Svenska Bostäder och innebär att man med tidsbegränsat bygglov bygger flyttbara bostadsmoduler för unga vuxna. Tomterna som avses användas är platser som projekterats för annat men inte ännu bebyggts eller andra platser där ett tillfälligt lov kan ges men exploateringen är reversibel. I idén ingår en kostnadseffektivitet och snabb byggprocess som till exempel inte tillåter en avancerad markberedning med sprängning osv. Det kostnadseffektiva i byggandet handlar också om de fabriksbyggda modulerna som går snabbt att producera men är av god kvalitet då det också krävs att de ska kunna gå att flytta minst två gånger innan de får en eventuell permanent placering. Till den höga kvaliteten hör också en standard med boenden som är något större än en traditionell studentlägenhet.

Förutsättningar

Rådet vill betona att även en tillfällig exploatering mutar in ett område för bebyggelse och att det är viktigt att inte parkmark och rekreationsområden blir aktuella för projektet utan att man faktiskt håller sig till den mark som anvisats eller på annat sätt prioriterats för exploatering, till exempel i en pågående planprocess som drar ut på tiden. Rådet anser det alltså vara en förutsättning att bostäderna bara hamnar på mark avsedd för ett framtida utnyttjande för bostäder och att det ovillkorligen handlar om tillfälliga bygglov under en period där bostadsbristen kräver en kortsiktig och snabb bostadsexploatering.

Läs Skönhetsrådets yttrande över det tidsbegränsade bygglovet här

Läs mer om projektet här

Senast uppdaterad 11 januari 2017