Brommaplan

Bilden (beskuren) föreställer Brommaplan, foto: Yanan Li

Brommaplan är en viktig kolletivtrafikknutpunkt. Här finns många centrumfunktioner och eftersom ett stort antal resenärer dessutom gör byten mellan bussar och tunnelbana här så rör sig många över platsen som helhet - ändå är det tydligt att Brommaplan inte riktigt uppfattas som centrum i stadsdelen. I översiktsplanen anges Brommaplan som en tyngdpunkt; en plats som staden vill satsa på genom upprustning, förtätning och utökning av centrum. Stadsbyggnadskontoret har med utgångspunkt i det upprättat ett detaljplaneförslag för en genomgripande förändring av Brommaplan.

Skönhetsrådet instämmer i platsens betydelse och omvandlingsbehov men motsätter sig planens zonerande av nivåerna i anläggningen. Rådet vill mena att det här till och med är ett stadsbyggnadssätt som motverkar den levande stadens struktur med blandad verksamhet och hög tillgänglighet – ett förslag som alltså direkt strider mot Översiktsplanen Promenadstaden. Rådet anser att det viktigt att det nya bostadsområdet inte bara knyts ihop med stadsdelen Åkeslund utan också till omkringliggande delar av området runt Brommaplan, även en kommande exploatering i området för nuvarande reningsverket. Här måste den nya bussterminalen vid Brommaplan ses i ett större sammanhang och bostadsexploateringen anpassas efter den.

Omdaningen av Brommaplan måste ha helt andra utgångspunkter än den stadsmässigt ointressanta och omoderna tekniska lösningen med en överdäckad bussterminal på avstånd från tunnelbanestationen och med en enklav av bostäder som placeras på den nyskapade ytan ovan. Det bör vara stadsbyggnadskontorets första uppgift att söka andra lösningar som främjar kollektivtrafiken och kortar sträckorna för byten mellan de olika trafikmedlen. För att effektivisera Brommaplan som knytpunkt bör möjligheterna till infartsparkering ökas, i det inkluderat en större cykelparkering. Det stora antalet bostäder som möjliggörs, med den stora exploateringsyta som frigörs av reningsverkets flytt inräknad, bör planeras så att de samspelar med, utnyttjar och förstärker Brommaplans karaktärsdrag: låga och höga volymer, de intressanta befintliga byggnaderna, dalsänkan mellan Åkeslund och Åkeshov, det kollektivtrafiknära läget o.s.v. Programmet bör också täcka kostnader för en grönstruktur inom området, inte bara en förstärkning av den angränsande Tunnlandsparken.

Läs fler kommentarer på förslaget i bifogat remissyttrande.

 

Senast uppdaterad 11 januari 2017