Den pågående användningen av mark och vattenområden bevaras, komletteras och förändras

Bild bebyggelse vid vatten

Visionen om promenadstaden förutsätter en balans mellan mer omfattande stadsutveckling på vissa platser och mer begränsade förändringar i andra delar av staden.

Användningen av mark och vatten område innefattar en rad intressen som måste samspela i en modern och växande storstad.

Den närmare sammanvägningen av dessa intressen görs i program och detaljplaner med utgångspunkt från planeringsinriktningarna och de styrdokument och planeringsunderlag som översiktsplanen hänvisar till.

Kompletteringsbebyggelse ska vara möjlig på många platser i Stockholm, samtidigt som stadens skönhet och kulturvärden bevaras.

Det är viktigt att torg och parker utvecklas för att underlätta för möten och rekreation.

Tillgängligheten till stadens kajer och stränder förbättras när tidigare hamn- och industriområden omvandlas.

Senast uppdaterad 8 september 2015