Stockholms karaktärsdrag, historiska värden och skönhet bevaras och utvecklas

Bild på Norrmälarstrand 

Stockholms skönhet är en självklar del av stadens attraktionskraft. Stadsbyggandet ska även framöver hantera utmaningen att värna Stockholms skönhet och karaktär samtidigt som staden växer och förändras.

För att lyckas med detta måste både den nya bebyggelsen och förvaltningen av den äldre motsvara förväntningarna på en stad.

Med undantag för de utvecklingsområden, tyngdpunkter och samband som pekas ut i översiktsplanen, ska utveckling och förtätning huvudsakligen ske inom ramen för den befintliga strukturen. Utgångspunkten för detta är den beskrivning av stadens karaktärer som görs i Stockholms Byggnadsordning.

Byggnadsordningen ingår i Översiktsplan 1999 och innefattar beskrivningar och förhållningssätt till stadslandskapet och till de stadsbyggnadskaraktärer som finns i Stockholm En viktig del i beskrivningen är de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna.

Stockholms byggnadsordning fortsätter att vara ett viktigt planeringsunderlag
och ett stöd för att på ett omsorgsfullt sätt placera och utforma ny bebyggelse så att den samspelar med sin omgivning. I alla stadsdelar finns särskilt karaktärsskapande bebyggelse, park- och grönområden med mera och dessa inslag måste bevaras och förnyas varsamt.

Minst lika viktigt är att ny bebyggelse ska hålla minst lika hög kvalitet som sin omgivning och att den ska bidra till en attraktiv stadsmiljö. Byggnadsordningen ger även möjligheter att tillföra ny bebyggelse som medvetet skiljer sig från omgivande bebyggelse där så är lämpligt. Byggnadsordningen ska ses över som en del i en rullande översiktsplanering.

Senast uppdaterad 8 september 2015