De offentliga miljöerna får en större betydelse för stadslivet

/PageFiles/276782/Offentligmiljo.jpg 

De offentliga miljöerna får en allt större betydelse för stockholmarnas
livskvalitet när staden växer och förtätas. Staden ska ha en generellt hög ambitionsnivå när det gäller utformningen och förvaltningen av gator, torg, parker och grönområden.

Möjligheterna att röra sig i staden till fots eller med cykel på ett tryggt sätt ska vara en central utgångspunkt för planeringen. I detta sammanhang är tillgängligheten för personer med funktionshinder en särskilt prioriterad fråga.

I stadens centrala delar finns ofta ett högt besökstryck och slitage i offentliga
miljöer och en hög kvalitet på skötseln av den offentliga miljön har en strategisk betydelse.

På vissa platser i ytterstaden är utmaningen snarare att många offentliga miljöer upplevs som ödsliga och otrygga. Planeringen behöver tydligt belysa frågor som rör drift och underhåll av de offentliga miljöerna.

Vidare har utformningen och förvaltningen av närmiljön runt bostadsbebyggelsen mycket stor betydelse för trygghet och trivsel.

I planering för nya bostäder bör ytor för rekreation och lek prioriteras.

Parkeringsytor och liknande bör i första hand förläggas under mark och byggnader.

Senast uppdaterad 8 september 2015