En mer integrerad ytterstad skapas med nya sammanhängande stadsmiljöer och förstärkta kopplingar

Modell av Stockholm

Det pågår idag planering på flera platser för att åstadkomma en mer sammanhängande stadsmiljö med ny bebyggelse och en mer stadsmässig trafik- och gatumiljö.

Denna inriktning är påtaglig i de stora stadsutvecklingsområdena i centrala Stockholm, men även i exempelvis planerna för Ågesta Broväg i Farsta och Lövstavägen i Hässelby.

Erfarenheterna från dessa projekt är goda och i denna översiktsplan redovisas andra stråk som bör studeras vidare med motsvarande utgångspunkter.

De gemensamma målen är att ny stadsbebyggelse ska bidra till en mångsidig urban miljö där det är mer lockande att promenera och att använda cykeln för vardagsresor. En samlad satsning på de viktigaste stråken kan även, tillsammans med förtätningar i tyngdpunkter, ge helt nya förutsättningar för en kapacitetsstark kollektivtrafik.

I vissa fall kan planeringen inriktas på att överdimensionerade vägar omvandlas till mer stadslika huvudgator med ny omgivande bebyggelse, precis som Lövstavägen. I andra fall bör stadsutvecklingen inriktas på att minska barriärer och skapa nya kopplingar över vägar och spår.

I översiktsplanen ingår flera framtida och redan påbörjade vägprojekt som bland annat innebär avsevärda miljöförbättringar genom överdäckningar eller andra åtgärder.

Här skapas möjligheter att länka samman staden med ny bebyggelse och samtidigt minska störningar från trafiken. Ett exempel på detta är planerna på en ny bostadsbebyggelse på två överdäckningar av E18 i Rinkeby och Tensta.

En utveckling av nya stadsmiljöer mellan dagens stadsdelar förutsätter ett medvetet arbete för att förstärka kvaliteterna i de grönområden som behålls.

Det är också viktigt att noggrant studera hur den nya bebyggelsen möter de omgivande grönområdena. Småhusbebyggelse kan med fördel prövas i syfte att koppla samman stadsdelar.

Senast uppdaterad 21 maj 2013