De gröna kilarna utvecklas och fler attraktivamötesplatser skapas i parker och grönområden

/PageFiles/276761/Gubbängsfältet.jpg

En mer sammanhållen stad kan skapas med livaktiga och trygga gröna promenadstråk mellan stadsdelar.

En väl genomförd parkplanering med ökade värden och nya målpunkter i grönområden kan tillsammans med en högkvalitativ skötsel locka många stockholmare från olika delar av staden.

Några exempel på detta är kulturparken i Vinterviken och det evenemangsstråk på Järvafältet som diskuteras inom Järvalyftet.

Den planerade utvecklingen av Gubbängsfältet och Högdalstopparna som intensiva miljöer för idrott och rekreation är ett par andra exempel. Även mindre spektakulära insatser kan dock få stor lokal betydelse för sambanden i staden.

Stockholms stads delar av den regionala grönstrukturen med gröna kilar är i huvudsak skyddade i natur- och kulturreservat. Det finns några större ochvärdefulla naturområden där de gröna sambanden bör studeras särskilt när staden utvecklas och förändras.

Samtidigt behöver de gröna kilarna utvecklas och få bättre samband med bebyggelsen så att deras åtskiljande effekter minskar.

Sådana områden är till exempel Järvafältet och Stockholms del av den så kallade Hanvedenkilen i Högdalen-Rågsved-Fagersjö samt kopplingarna mellan norra och södra delarna av Kungliga Nationalstadsparken.

Här behöver staden också särskilt prioritera olika sätt att förstärka svaga avsnitt.

Senast uppdaterad 15 juni 2012