Ytterstadens tyngdpunkter blir starka noder i framtidens infrastruktur

Tvärbanan

Transportsystemet har en starkt strukturerande effekt på samhällsutvecklingen, men alltför ofta har trafikplaneringen bedrivits vid sidan av bebyggelseplaneringen.

Den planerade satsningen på tyngdpunkter förbättrar möjligheterna att samordna planeringen för framtidens kommunikationsstråk och ytterstadens nya utvecklingsområden.

För att nå en hållbar tillväxt i hela Stockholm, krävs en infrastruktur som kopplar samman ytterstadens tyngdpunkter med varandra.

Tvärbanan som idag går mellan Hammarby Sjöstad och Alvik är ett exempel på hur en tydlig kollektivtrafik inte bara förbättrar tillgängligheten utan även främjar en attraktiv stadsmiljö med starka stadsmässiga samband.

I översiktsplanen redovisas en rad kommunikationsstråk mellan tyngdpunkter som bör förstärkas på kort och lång sikt. Förutom förlängningar av tunnelbana mellan Akalla-Barkaby och Hagsätra-Älvsjö, handlar det om nya spårvägar i form av Tvärbana Norr och Spårväg Syd.

När det gäller de långsiktiga förstärkningarna av kollektivtrafiken i centrala och östra söderort innebär planen inget ställningstagande till vilket trafikslag som är mest lämpligt.

Senast uppdaterad 2 november 2015