Koppla samman stadsdelarna

Två tjejer vid telefonplan

Stockholms stad har högt ställda långsiktiga mål om en mer sammanhållen stad utan sociala och fysiska barriärer.

Många områden i Stockholm är idag skilda från andra stadsdelar och kollektivtrafiken är inriktad på att ta sig till innerstaden.

I Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm finns strategier för hur vi kan utveckla ytterstaden och koppla samman Stockholms olika delar.

Utbyggnaden ska fokusera kring en mer omfattande omvandling av ett par stadsdelar.

Genom fler boende finns förutsättningarna för att dessa så kallade tyngdpunkter kan utvecklas med större variation och stadsliv. Fler boende är en förutsättning för att skapa nya arbetsplatser, kultur, idrott och förbättrad kollektivtrafik.

Det är viktig att möjliggöra för hur dessa tyngdpunkter kan kopplas samman, men också hur omgivande stadsdelar blir bättre ihopkopplade. Kollektivtrafik, cykel och gång är bra sätt att koppla samman staden.

Det finns även skäl att ibland fysiskt bygga ihop stadsdelar för att öka sambanden.

Parker och grönområden är en av de viktigaste kvaliteterna i Stockholm. De har en viktig roll i förtätningen av staden.

Parker som används och som upplevs som trygga kan fungera i syfte att koppla samman olika stadsdelar.

Utvecklingen av parker och grönområden som mötesplatser har en viktig roll i att koppla samman och förtäta staden.

Senast uppdaterad 19 september 2012