Planeringen för en mer sammanhållen stadsmiljö i Stockholms närförorter utvecklas

/PageFiles/277454/gullmarsplan_götgatan_w.jpg 

De stadsdelar som gränsar till dagens innerstad och till de nya stadsutvecklingsområdena har det senaste decenniet blivit allt mer attraktiva.

Det korta avståndet till malmarna och närheten till vatten och grönområden är självklara delar i närförorternas dragningskraft. Här finns också en väl fungerande kollektivtrafik, inte minst genom tvärbanan och tunnelbanan.

Dessa stadsdelar är i huvudsak glest exploaterade i jämförelse med innerstadsbebyggelsen.Det pågår program- och utredningsarbete för hur en fortsatt förtätning med bostäder och verksamheter kan ske, både i stadsutvecklingsområden och i andra delar av närförorterna.

Denna planering bör fortsätta så att den höga tillgängligheten kan tas tillvara och möjligheterna att stärka kopplingarna mellan olika stadsdelar kan utnyttjas.

Det övergripande målet ska vara att skapa en tätare, sammanhållen, mer mångsidig och levande stadsmiljö där det finns förutsättningar till ett bredare utbud av bostäder, verksamheter, service, kultur, upplevelser etcetera. Det innebär en omvandling inom flera av närförorterna i syfte att uppnå detta mål.

Samtidigt ska värdet av den kulturhistoriska och karaktärsskapande bebyggelsen från olika epoker beaktas, liksom betydelsen av attraktiva parker och naturområden. Förbättrad rörlighet för gång- och cykeltrafik och minskade barriäreffekter ska även vara prioriterat.

Senast uppdaterad 4 juni 2012