Satsningen på stadsutvecklingsområden med miljöprofilering av två områden

Norra Djurgårdsstaden 

Den gemensamma målbilden för stadsutvecklingsområdena i centrala staden ska även fortsättningsvis vara täta och attraktiva stadsdelar med blandad användning och med hög kvalitet på bebyggelsen och de offentliga miljöerna.

Omvandlingen av tidigare hamn- och industriområden till nya stadsdelar har
varit framgångsrik. Satsningen är ett långsiktigt åtagande från Stockholms stad och den ska fullföljas successivt de kommande åren, i nära samarbete mellan förvaltningar och bolag i Stockholms stad och med privata bygg- och bostadsföretag. Erfarenheterna från Hammarby Sjöstad visar att en långsiktig planering, en gemensam målbild och ett stegvist genomförande ger goda förutsättningar för att skapa levande och variationsrika stadsdelar med egna identiteter.

Den gemensamma målbilden för stadsutvecklingsområdena i centrala staden
ska även fortsättningsvis vara täta och attraktiva stadsdelar med blandad användning och med hög kvalitet på bebyggelsen och de offentliga miljöerna. Det är viktigt att ta tillvara möjligheterna att koppla samman dessa områden med såväl övriga innerstaden som närliggande stadsdelar i ytterstaden och omgivande kommuner.

Miljöprofilering

Genomförandet ska präglas av hållbart stadsbyggande med miljöeffektiva lösningar. För Norra Djurgårdsstaden och Västra Liljeholmen/Lövholmen ska en särskild miljöprofil utarbetas, med utgångspunkt från erfarenheterna av miljöarbetet i Hammarby Sjöstad. I Norra Djurgårdsstaden ska fokus ligga på energianvändning, transporter, klimatanpassning, kretslopp och livsstilsfrågor med målet att stadsdelen ska vara fossilbränsefri år 2030. För Lövholmen ska profilen utarbetas i samarbete med byggherrarna i området.

Stadsutvecklingsområden

City, Odenplan, Slussen, Norra Djurgårdsstaden, Hagastaden, Albano, Ulvsunda, Alvik, Västra Kungsholmen, Fridhemsplan, Liljeholmen, Telefonplan, Årstafältet, Hammarby sjöstad, Gullmarsplan

Senast uppdaterad 4 juni 2012