Förnyelsen av city fortsätter och framtidens noder i innerstaden uppmärksammas

Byggnad vid Klarabergsviadukten

Stockholms stad har sedan 1990-talet arbetat aktivt med en omvandling av city med fokus på att skapa attraktiva offentliga miljöer, kommersiella lokaler och nya bostäder i vissa stråk.

Detta förnyelsearbete behöver vidareutvecklas och samordnas med de infrastruktursatsningar som planeras på Norrmalm. Inriktningen ska vara en intensiv stadsmiljö med attraktiva huvudstråk och en bättre vattenkontakt.

Den största omvandlingen kan ske i de västra delarna av cityområdet, med citybanans nya stationsfunktioner och en framtida överdäckning av bangården. Den yngre bebyggelsen i city måste även i övrigt kunna förnyas och omvandlas för att möta behoven av moderna kontorslokaler, citynära bostadsbebyggelse och publika verksamheter.

I takt med att staden växer behöver cityrelaterade funktioner prövas även i närliggande områden och planeringen bör utgå från ett utvidgat cityområde  Även andra delar av innerstaden har förutsättningar som påminner om city med ett betydande inslag av arbetsplatser och kommersiell service och med mycket hög regional tillgänglighet.

De satsningar på ny infrastruktur innebär på sikt ett stort omvandlingstryck vid ett antal centrala punkter. Dessa satsningar ger även möjligheter att avlasta Centralstationen och T-centralen som idag har en trafikbelastning som under rusningstid närmar sig kapacitetstaket.

Det handlar framför allt om omvandlingen av Slussen med en förbättrad tillgänglighet österut och Odenplan med en ny pendeltågsstation och en framtida förlängning av tunnelbanan. Även Fridhemsplan får ett avsevärt mer centralt läge i och med stadsutvecklingen på Kungsholmen och de föreslagna framtida  förstärkningarna av kollektivtrafiken i västra innerstaden.

Senast uppdaterad 4 juni 2012