Ansvariga politiker

Här hittar du de politiska nämnder som fattar beslut i trafik- och stadsbyggnadsfrågor.

Trafiknämnden

  • Trafikplanering
  • Utveckling av trafiksäkerheten
  • Trafikövervakningen
  • Träd på gatumark
  • Vissa upplåtelser

Information om Trafiknämnden

Stadsbyggnadsnämnden

  • Översiktlig planering
  • Detaljplanering
  • Bygglovgivning
  • Stadsmätning

Information om Stadsbyggnadsnämnden

Exploateringsnämnden

  • Förvaltning, utveckling och exploatering av stadens mark, det vill säga gator, parker och naturområden som ägs av staden.

Information om Exploateringsnämnden 

Senast uppdaterad 5 september 2014