Strategiska områden och samband i centrala Stockholm

Detta avsnitt beskriver de stadsutvecklingsområden, tyngdpunkter och strategiska samband som är delar av stadsutvecklingsstrategierna. Dessa beskrivningar innehåller aktuellt planeringsläge samt framtida möjligheter. Behovet av övergripande program för dessa strategist viktiga områden bör övervägas.

Slussen

Slussen är en historisk entré till Stockholm och en förbindelselänk mellan Södermalm och Gamla Stan. Slussens konstruktioner har tjänat ut och måste ersättas. Staden har under lång tid planerat för olika lösningar. I början av 2010 genomförs plansamråd för planförslag om det nya Slussen.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Slussens läge som knutpunkt och platsens unika historiska och stadsbildsmässiga betydelse ska speglas i utformning och innehåll. Den övergripande målsättningen är att skapa en mötesplats i världsklass.

  • Framkomligheten för alla trafikslag säkerställs med moderna bytespunkter för kollektivtrafiken

Slussen utgör den östligaste överfarten mellan norr och söder. Framkomlighet och möjlighet att förflytta sig i alla nivåer och riktningar behöver prioriteras. Det bör finnas en stor flexibilitet i de lösningar som slutligen väljs. Slussen bör också utvecklas som vital länk och målpunkt i den lokala stadsstrukturen.

  • En vistelseplats med liv dygnet runt utvecklas

Platsens centrala läge och betydelse för stockholmarna motiverar en högkvalitativ gestaltning med fokus på att skapa liv dygnet runt. De ytor som
frigörs kan nyttjas till nya funktioner av både kulturell och kommersiell
karaktär. Särskild hänsyn måste tas till trygghetsfrågor.

  • Avbördningskapaciteten för Mälaren ökar genom Slussens ombyggnad

Riskbedömningar visar på ett behov av att kraftigt öka möjligheten att tappa
av Mälarens vatten ut till Östersjön. Söderström vid Slussen är ett av de
ställen där det finns rimliga förutsättningar att förbättra avbördningen.

Odenplan

Odenplan är redan idag en stark knutpunkt i innerstaden och när citybanan är färdig kommer området få större regional betydelse

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Vid Odenplan pågår planering för den nya pendeltågsstationen. Trycket på
förändringar i dessa delar av innerstaden förväntas öka i samband med att den regionala tillgängligheten förbättras.

  • En mångfunktionell och levande stadsmiljö värnas och utvecklas

Staden bör utreda möjligheterna att möta en ökad efterfrågan på lokaler för
kommersiell och offentlig service samt kultur kring Odenplan, med beaktande
av områdets stora kvaliteter. Själva torget bör kunna förstärkas med
trygga öppna mötesplatser och en tydlig rumslig karaktär.

  • Sambanden till Norra Station och city bör stärkas

Odenplan har ett strategiskt läge i förhållande till Vetenskapsstaden i norra
innerstaden. Förlängningen av tunnelbanan till Karolinska-Norra Station är
angelägen för att koppla stadsutvecklingsområdet med övriga innerstaden. På sikt bör staden även ha beredskap för starkare kopplingar mot cityområdet.

City

En förnyelse av city har pågått under det senaste decenniet. Flera gatumiljöer
har rustats upp och ett antal kvarter har omvandlats med moderna kontorslokaler, butiker och nya bostäder.

Pågående planering och utvecklingsmöjligheter

Det pågår för närvarande en rad utvecklingsprojekt i cityområdet. Förnyelsen
av city ska vidareutvecklas i enlighet med stadens budget med fokus på
intensiva stadsmiljöer, attraktiva huvudstråk och modern och blandad citybebyggelse.

  • Cityfunktionerna och kopplingarna till omgivande områden stärks

Koncentrationen av kvalificerade verksamheter inom näringsliv och offentlig
förvaltning samt kommersiella lokaler ska även fortsättningsvis vara hög
i city. Cityförnyelsen bör utgå från ett helhetsperspektiv och ett större geografiskt område eftersom många cityfunktioner redan i dag finns i omgivande områden, bland annat vid Stureplan. Ett av de viktigaste framtida sambanden är norrut mot Odenplan.

  • Huvudstråk, offentliga platser och kontakten med vattnet vidareutvecklas

Planeringen bör inriktas på centrala stråk, sambanden mellan viktiga offentliga rum och kontakten med vattnet. Vasagatan (1) bör utvecklas, bland annat genom citybanans nya stationsfunktioner. Det finns även potential
till omvandling av Klarabergsgatan (2), till exempel genom planerad cityspårväg. Sambanden mot Brunkebergstorg (3) och Gustaf Adolfs Torg (4) bör också vidareutvecklas.

  • Omvandligen till en modern citybebyggelse och levande stadsmiljö ska hålla hög klass och beakta kulturhistoriska värden

Cityförnyelsen ska tillgodose dagens och framtidens behov av citynära
bostäder, moderna kontorslokaler, publika verksamheter och service. Det är
angeläget att skapa attraktiva stadsmiljöer med levande bottenvåningar. All
omvandling av kvarteren i city ska beakta innerstadens kulturhistoriska
värden, upplevelsen av stadens fronter mot vattenrummen, topografi och
stadens silhuetter med mera.

  • Västra city förnyas och framtida utvecklingmöjligheter vid Barnhusviken säkras

Västra city (5) är den primära utvecklingspotentialen i cityområdet. Här kan
Norrmalm länkas samman med Kungsholmen och vattenkontakten bli starkare. I ett första steg bör spårområdet från Tegelbacken till Kungsbron
utredas för en blandad stadsbebyggelse som kombineras med en intensiv
bytespunkt för nationell och regional spårtrafik. De tänkta överdäckningarna
är komplicerade och en förhållandevis hög täthet bör eftersträvas. På
sikt kan även en fortsatt stadsutveckling och överdäckning av spår utmed
Barnhusviken (6) studeras med särskilt beaktande av bland annat risk- och
säkerhetsaspekter.

Senast uppdaterad 17 december 2013