Stockholm som staden på vattnet

Stockholms vatten gör staden unik

 Stockholm är en enastående stad på vatten. Alla öar och mötet mellan Mälaren och Saltsjön är grunden för Stockholms utveckling och skönhet. Det krävs ett brett synsätt för att stadsbyggandet ska kunna bidra till att förvalta och utveckla vattnets kvaliteter för boende, besökare och verksamma, inte minst när det gäller rekreation. Det är även angeläget med ett regionalt perspektiv eftersom Mälaren och Saltsjön binder samman Stockholms stad med andra kommuner i regionen.

Tillgängligheten till stränder och kajer ökar

Stockholms långa strandpartier är en stor tillgång för stadens invånare och en viktig del av stadens identitet. Ungefär hälften av stränderna är gröna och dessa miljöer har ett stort värde för stockholmarna samt för växt- och djurlivet. Staden har länge arbetat för att öka tillgängligheten till sjöar och vattendrag genom nya strandpromenader och omvandlingen av tidigare hamn- och industri områden till nya vattennära stadsdelar. Idag är det till exempel möjligt att promenera mycket långa sträckor utmed Mälarens stränder både i västerort och i söderort. Flera av stadens mest uppskattade mötesplatser och rekreationsområden ligger också nära vatten.

Bad- och båtliv har stort värde för stockholmarna

Stockholm har som storstad närmast unika förutsättningar för bad i de centrala delarna och det fi nns idag drygt 20 offi ciella strandbad inom stadens gränser. Strandbaden är i allmänhet lätta att nå för gående och cyklister och med kol lektivtrafik. Staden har en handlingsplan för hur Stockholm ska fåfler badplatser med rent badvatten som ska genomföras de kommande åren. Kommunfullmäktige har nyligen även upphävt det generella badförbudet i inner stadens hamnområden. Vid naturstränder är bad numera tillåtet upp till 10 meter från strandlinjen. Inom staden fi nns även ett 80-tal båtklubbar med sammantaget cirka 9 000 fritidsbåtar. Dessa båtar är en uppskattad del av stadslivet och bör uppmärksammas som ett viktigt intresse i planeringen. För närvarande utreds hur båtklubbarna kan utvecklas i framtiden. En angelägen fråga är hur vinteruppläggningen kan utvecklas och eventuellt samlas vid färre platser än idag. På så sätt möjliggörs annan användning i attraktiva lägen och ökad tillgänglighet till stränderna.

Arbetet för en bättre vattenkvalitet fortsätter

Stockholm stad har genom arbetet med vattenfrågorna skapat en vattenkvalitet som väcker internationell uppmärksamhet. Avsikten är att ytterligare förbättra vattenstatusen i sjöar och vattendrag, i enlighet med stadens miljöprogram och vattenprogram. Det fi nns en stark koppling till EU:s ramdirektiv för vatten samt till vattenskyddsområdet för Östra Mälaren.
Befolkningstätheten i regionen innebär en hög belastning på yt- och
grundvattnet. Över 90 procent av Stockholms läns befolkning försörjs med
dricksvatten från Mälaren. Ett kontinuerligt arbete pågår för att öka leveranssäkerheten i vattenförsörjningen. Några av de viktigaste frågorna på lång sikt är den ökade risken för saltvatteninträngning i Mälaren på grund av klimatförändringen och stigande vattennivåer i Östersjön.
Ett annat prioriterat område är att lokalt ta hand om och rena dagvatten samt
att minimera föroreningarna vid källan, med utgångspunkt från stadens dagvattenstrategi. Denna fråga blir allt viktigare när de hårdgjorda ytorna i staden ökar och klimatet förändras. En erfarenhet av de senaste årens stadsutveckling är att dagvattenfrågorna behandlas i ett alltför sent skede och att det är svårt att skapa tillräckligt med ytor för dagvattenanläggningar.

Hamnarna har strategisk betydelse för regionen

Stockholm har en lång tradition som sjöfartsstad och hamnverksamheten kommeräven i framtiden att vara av strategisk betydelse för staden och regionen. Det är viktigt att vidmakthålla en grundläggande infrastruktur för båttrafiken inte minst mot bakgrund av att sjöfarten i flera avseenden är mer miljöeffektiv än transporter på väg. I Värtan-Frihamnen-Loudden har staden arbetat under flera år med att hitta goda lösningar för hur hamnverksamhetens behov kan tillgodoses samtidigt som en ny vattennära bebyggelse utvecklas. Inriktningen är att Värtan-Frihamnen blir en renodlad färje- och kryssningshamn och en ny port till Stockholm. Samtidigt kan mark frigöras för ny bebyggelse i attraktiva lägen. Containerhanteringen flyttas till Norvik i Nynäshamn och oljehanteringen läggs ned på Loudden när berörda intressenter lagt fast en alternativ placering.

Säkra möjligheterna till framtida kollektivtrafik på vatten

Vattenvägarna har en potential för persontransporter, även om de i dagens läge har svårt att konkurrera med landtransporter när det gäller restider och ekonomi. Den pågående stadsutvecklingen i tidigare hamnområden bidrar på sikt till ökat resandeunderlag och fler omstigningspunkter mellan färjor och övrig kollektivtrafik och cykel. Det är viktigt att planeringen beaktar det framtida behovet av kajer i framför allt centrala Stockholm.

Planeringsinriktning

  • Skapa attraktiva stråk och bättre möjligheter till rekreation vid stadens vatten

Utbyggnaden av strandpromenader ska fortsätta och bristande länkar ska
om möjligt åtgärdas. I samband med omvandling av hamn- och industriområden ska tillgängliga, levande och tillräckligt breda stråk skapas.
Staden ska även främja fritidsfiske, bad, båtliv och turism.

  • Säkerställ en god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag

Förutsättningar för stadens planering är förutom Östra Mälarens vattenskyddsområde och vattenprogrammets mål för sjöar och vattendrag, även fastställda miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vattenkvalitet
för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt enligt EU:s ramdirektiv
för vatten. Syftet är att nå god vattenstatus och inverkan på sjöars och vattendrags hela tillrinningsområde ska beaktas. Vid planeringen för bebyggelse, trafikanläggningar eller ändrad markanvändning ska principerna
i dagvattenstrategin tillämpas.

  • Säkra stadens hamnfunktioner

Den framtida hamnverksamheten ska säkras genom att såväl markområden
som anslutande vattenområden reserveras för hamnverksamhetens behov. Framkomligheten i de allmänna farlederna ska garanteras. Allt eftersom
hamnverksamheten omstruktureras kan en annan användning av områdena prövas.

  • Håll en hög beredskap för kollektivtrafik på vatten

Staden bör fortsätta samarbetet med andra aktörer i regionen om en
utveckling av kollektivtrafik på vatten. Planering i vattennära lägen i de viktigaste stråken bör beakta framtida behov av kajlägen.

Senast uppdaterad 10 december 2013