En stad rik på upplevelser och kulturhistoriska värden

Stadens skönhet och identitet får ökad betydelse

Stockholm är en av världens vackraste städer med en rik kulturhistoria. Stadens vatten, närheten till naturen, de särpräglade kulturmiljöerna och många märkesbyggnader är kvaliteter som uppskattas av stockholmarna och besökare från hela världen. Allt pekar på att dessa värden får en större betydelse när konkurrensen mellan regioner ökar och en hållbar tillväxt bygger på att Stockholms identitet kan bevaras och utvecklas.

Ökad kunskap om stadens kulturhistoria

Att förvalta Stockholms kulturhistoriska värden är en central del i planering
för stadens utveckling. Kunskapen om stadens historia har ökat kontinuerligt
inte minst genom stadsmuseets satsningar på att inventera och värdera såväl
byggnader som miljöer. Synen på vad som är värdefullt från kulturhistorisk
synpunkt har breddats till att omfatta även senare tiders bebyggelse, industrimiljöer etcetera. Staden har idag tillgång till en rad planeringsunderlag som visar såväl fornlämningar som kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i innerstaden och stora delar av ytterstaden. För ytterstaden fullföljs nu den pågående inventeringen och klassificeringen samtidigt som kunskapen utvecklas inom andra områden.

De kulturhistoriska värdena är utgångspunkt när staden växer

I ÖP99 ingår Stockholms byggnadsordning som beskriver och anger förhållningssätt till stadens karaktärsdrag, där de kulturhistoriska värdena är en självklar del vid sidan av det särpräglade naturlandskapet. Byggnadsordningen har varit mycket värdefull för planering och bygglov i en växande stad och behandlas vidare i kapitel 3. Stadens inriktning att bygga staden inåt har inneburit en rad förtätningar inom den befintliga bebyggelsen. Erfarenheten är att det är möjligt att göra moderna tillägg både i samspel med och i medveten kontrast till omgivande bebyggelse, utan att de grundläggande karaktärsdragen går förlorade. Det handlar emellertid alltid om att göra noggranna avvägningar mellan olika intressen. Stadsutveckling och förtätning skapar även förutsättningar att bygga vidare på tidigare visioner för Stockholm, till exempel när Lindhagensgatan omvandlas till en esplanad ända fram till Ulvsundasjön. Det skapar även spännande möjligheter att ge unika byggnader nytt liv.

 Visioner för en kulturstad i världsklass

I regionens varumärke ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” är kulturlivet
en av grundpelarna. Stockholms kulturliv kännetecknas av starka
institutioner, en väl utbyggd lokal kulturverksamhet, ett dynamiskt kulturliv
inom alla konstområden samt ett växande antal festivaler. Regionen är också
centrum för den svenska kulturindustrin när det till exempel gäller bokförlag,
skivbolag och design.

Utbudet av upplevelser varierar mellan stadens delar

Stockholms innerstad har en stor attraktionskraft när det gäller lokaliseringar
för kultur och upplevelser. Här finns idag merparten av regionens teatrar,
museer och andra kulturinstitutioner. Det saknas dock inte idéer för att lokalisera nya större anläggningar för kultur, idrott och upplevelser i ytterstaden, bland annat inom olika integrationsprojekt. En sådan utveckling skulle på många sätt bidra till dynamiska effekter för ytterstaden. Det bör samtidigt poängteras att det finns ett starkt lokalt kulturliv i många delar av ytterstaden med bland annat mindre teatrar och välbesökta bibliotek. Allt fler kulturutövare lyfter också fram ytterstaden som en kreativ miljö med ett stort utbud av lokaler som passar för kulturverksamhet. Även den offentliga miljön i parker och på gator och torg har en stor betydelse för att Stockholm ska
vara en mångsidig stad för kultur och upplevelser.

Besöksnäringen blir allt viktigare

Turismen får en allt större betydelse för Stockholm. Besöksnäringen i staden
har ökat med över 40 procent den senaste tioårsperioden, framför allt antal
övernattningar och restaurangbesök. Staden har god hotellstandard med
många högklassiga hotell, även om det finns en brist på hotell i budgetklass.
En fortsatt ökning av antalet besökare kan aktualisera förstärkningar av
hotellkapaciteten. Utmärkande platser och stråk för turister är bland annat Stadshuset, Slottet, Gamla stan, Djurgården och stråket från Drottninggatan mot Södermalm. Staden och berörda fastighetsägare har gjort flera upprustningar, men arbetet behöver fortsätta. Staden är därutöver en central port för de turister som även besöker andra delar av regionen, inte minst skärgården. Stockholms roll för besöksnäringen inom en allt större Stockholm-Mälarregion kan vidareutvecklas.

Satsningar på mässor och evenemang i Stockholm

Stockholm har vidare en stark position som mäss- och kongresstad med Stockholmsmässan och satsningarna på Kistamässan och Stockholm Waterfront. Det har länge pågått diskussioner om att förbättra möjligheten till stora publika evenemang. Det pågår planering för en ny nationalarena i Solna och för Stockholmsarenan vid Globen. Det finns därutöver en mängd idéer om arenor för idrott och evenemang. Ett problem idag är att det saknas centrala ytor där tillfälliga evenemang kan anordnas. Det bör vara möjligt att utnyttja stadensvatten på ett nytt sätt för dessa tillfälliga aktiviteter.

Planeringsinriktning

  • Fortsätt att öka kunskapen om stadens kulturhistoria och beakta de kulturhistoriska värdena i planeringen

I planeringen ska staden bevara och utveckla de kulturhistoriska värdena och tillgodose riksintressen för kulturmiljövården genom ett utvecklat samarbete mellan stadens förvaltngingar och med de statliga myndigheterna. De särsklit värdefulla byggnaderna och miljöerna ska prioriteras.

  • Utveckla Stockholms turiststråk och anläggnignar för större evengemang

De viktigaste turiststråken bör utvecklas genom en medveten planering. Evengemangsområdet på Södra Djurgården och idrottsområdet runt Stadion är prioriterat i likhet med stråket Drottningsgatan-Götgatan-Globen där ombyggnaden av Slussen har en stor betydelse. Staden ska främja etablering av arenor av internationell karaktär, nya kulturinstitutioner och museer. Möjligheterna till ett brett utbud av evenegmeng i det offentliga rummer bör säkerhetställas bland annat genom fler ytor för såväl större som mindre evengemang.

  • Öka mångfalden av lokaler och offentliga miljöer för kultur och upplevelser

Den offentliga miljön är en central del i en mångsidig storstad för kultur och upplevelser och det är viktigt att skapa intensiva miljöer med många värden. I samband med fortsatt planering ska behovet av lokaler som passar för kulturlivet studeras

Senast uppdaterad 13 december 2013