Mobilitetsindex främjar hållbara transporter

Bilden visar en person som leder upp en cykel på en stabil ramp upp från garaget

Mobilitetsindex är framtaget för att underlätta att skapa goda förutsättningar för att använda hållbara transportmedel. I fem moduler, promenadstaden,
cykelstaden, stillastående fordon, godshantering och mobilitetstjänster, beskrivs olika mobilitetsåtgärder som kan vidtas på fastighetsnivå för att öka attraktiviteten framförallt för gång och cykel.

Indexet ska hjälpa byggherrarna att planera den egna fastigheten på ett sådant sätt att det bidrar till ett minskat behov av bil. Mobilitetsindex kommer att användas i Norra Djurgårdsstadens markanvisningar från och med 2016.
Flera andra kommuner har redan visat stort intresse för att använda verktyget.

Senast uppdaterad 16 maj 2016