Projektresultat

Bilden visar ett varierat grönområde i anslutning till ett bostadsområde

Här finns de rapporter som publicerats inom projektet att ladda ner.

Urbana ekosystemtjänster - låt naturen göra jobbet

I rapporten ger vi en bakgrund till projektet C/O City och de utmaningar som världens städer står inför. Rapporten sammanfattar projektresultaten från C/O City och innehåller bland annat beskrivningar av grönytefaktorn för allmän platsmark, delfinansieringsmetoden ekosystemförtjänster och C/O Citys samarbete med Brasilien.

Urbana ekosystemtjänster: Låt naturen göra jobbet. En sammanfattning av C/O City

Gröna klimatskal - fuktförhållanden, energianvändning och erfarenheter

I Sverige ser vi ett ökat intresse bland byggherrar och fastighetsägare att bygga och förvalta byggnader som har gröna ytor på tak, och även väggar. Med det ökande intresset ökar behovet av att bygga kunskap kring de gröna klimatskalens inverkan på bland annat fukt- och temperatur-förhållanden i konstruktioner samt energianvändning för byggnaden. Inom ramen för detta projekt har mätningar och simuleringar utförts där kunskapen byggts vidare bland annat för ventilerade gröna väggar och tak. Även intervjuer har utförs, framförallt vad gäller gröna tak där erfarenheter från genomförda projekt har samlats.

Gröna klimatskal- fuktförhållanden, energianvändning och erfarenheter 

Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning

Denna vägledning syftar till att bidra till att ekosystemtjänster integreras i stadsplaneringen genom att tydliggöra hur de kan komma in i planprocessen. Genom att utgöra en länk mellan forskning om ekosystemtjänster och planprocessens olika steg är ambitionen att inspirera stadsplanerare och andra verksamma inom planprocessen. Vägledningen beskriver ekosystemtjänster, och föreslår en arbetsprocess för att integrera ekosystemtjänster. Planprocessens olika steg beskrivs avseende på hur ekosystemtjänster kan bidra i respektive steg. Slutligen listas också goda exempel från olika kommuner och aktörer som kan inspirera och vägleda.

Ekosystemtjänster i stadsplanering - en vägledning

Indikatorer för urbana ekosystemtjänster

C/O City utvecklar verktyg som underlättar planeringen av ekosystemtjänster. Vi ser även ett behov av uppföljning för att se att planeringen får önskad effekt. Verktygen kan tillämpas på olika skalor och det behövs därför uppföljning på olika nivåer. Det är bakgrunden till arbetet med att sammanställa indikatorer på tre olika skalor - stadsnivå och stadsdels- och fastighetsnivå, baserat på Cities Biodiversity Index (CBI).

Ekosystemförtjänster - från samråd till samfinansiering av ekosystemtjänster

Ekosystemförtjänster är en metod för aktörsdialoger som resulterar i finansieringsstrukturer för värdeskapande urbana ekosystemtjänster. Metoden grundar sig på den nederländska metoden Duurzaam Rendement (fri översatt från nederländska: hållbara förtjänster), som tagits fram av Stichting GIDO i Nederländerna. Inom projektet C/O City undersöks om och hur metoden kan tillämpas på urbana ekosystemtjänster inom den svenska plan- och byggprocessen. Målet är att kunna facilitera finansieringen och optimera värdet av ekosystemtjänster i städer.

Ekosystemförtjänster. Från samråd till samfinansiering av ekosystemtjänster

Grönytefaktor för allmän platsmark

Grönytefaktorn (GYF) utvecklades under 90-talet i Berlin, Tyskland och introducerades för första gången i Sverige för tillämpning på kvartersmark i samband med Bo01 mässan i Malmö där. Grönytefaktorn för allmän platsmark bygger vidare på den för kvartersmark. Målet är att skapa en grönytefaktor som premierar multifunktionell grönska och vatten utifrån ett fokus på ekosystemtjänster. Verktyget är en test-version med potential för vidareutveckling.

Grönytefaktor för allmän platsmark

Senast uppdaterad 14 september 2017