Planeringsverktyg

Bilden visar en tidg planeringsbild av hur det kommer att se ut i Värtahamnen när utbyggnaden är klar.

Delprojektet "Planeringsverktyg" fokuserar på att identifiera och utveckla verktyg och metoder för att arbeta med ekosystemtjänster i stadsplanering och byggande. Det handlar om att identifiera existerande verktyg, analysera planeringsprocesserna i svenska städer och utveckla nya arbetssätt och verktyg. Syftet är att underlätta planeringen och byggandet av städer för både människorna och naturen.

Handbok för integrering av ekosystemtjänster i planeringsprocessen

I handboken redogörs för stegen i svensk, kommunal planering. Handboken ger råd kring i vilka steg och på vilket sätt ekosystemtjänster kan integreras i planeringsprocessen samt vilka verktyg som finns på marknaden för att göra inventeringar, värdera och skapa dialog kring värdet av ekosystemtjänster.

Grönytefaktorn på stadsdelsnivå

Grönytefaktorn är ett effektivt och populärt verktyg för att på ett flexibelt sätt maximera grönytor på fastighetsnivå. Vi utvecklar nu grönytefaktorn till stadsdelsnivå. På stadsdelsnivå lyfts perspektivet och åtgärderna fokuserar på parker, alléer, naturlig mark och sociala aspekter som är viktiga för att skapa levande stadsdelar.

Kvantifiering och av grönytefaktorn

Kvantifiering av den ekologiska nyttan av åtgärderna i grönytefaktorn synliggör potentialen för ekologisk nytta. ”Kvittot” på ekologisk nytta kan användas i bygglovsförhandlingar eller för att skapa bostäder och kontorsplatser med hög hållbarhetsprofil.

Indikatorer för uppföljning

Baserat på Cities Biodiversity Index (CBI) indikatorer för uppföljning på stadsnivå utvecklar vi indikatorer på stadsdels- och fastighetsnivå. Syftet är att tillhandahålla indikatorer på olika skalor i staden som kan användas för uppföljning av ekosystemtjänster.

Hur kan ekosystemtjänster integreras i certifieringssystem?

Vi analyserar certifieringssystemen Breeam Communities, Breeam SE och Cequal för att se hur ekosystemtjänster kan integreras i existerande certifieringssystem. Vi tittar på hur systemen idag hanterar ekosystemtjänster och vad som krävs för att ekosystemtjänster ska få en mer framträdande roll in implementeringen.

C/O City Values

Verktyget C/O City Values hjälper dig i beslutsprocesser kring ekosystemtjänster. I verktyget kan du skapa scenarios beroende på förutsättningarna och användningen av grön infrastruktur i det analyserade området. Resultatet är handfasta analyser av hur ett område på bästa sätt kan utnyttjas och hur ekosystemtjänster på bästa sätt kan främjas.

Hållbara förtjänster

"Hållbara förtjänster" är en metod för deltagande i designen av och finansieringen av grönska som främjar ekosystemtjänster och biologisk mångfald i stadsmiljö. Metoden kommer ursprungligen från Holland och kommer att genomföras som ett pilotprojekt i Norra Djurgårdsstaden.

Senast uppdaterad 31 maj 2016