Kvantifiering av urbana ekosystemtjänster

Bilden är en skiss över vilka fördelar det finns med att bygga in grönt i stadsmiljön

Att kvantifiera de ekologiska, ekonomiska och sociala värden som ekosystemtjänster ger är viktigt för att främja planeringsprocesser som stärker ekosystemtjänsterna i städer.

  • Hur många kubikmeter dagvatten kan en park hantera?
  • Hur mycket koldioxid binder stadens träd?
  • Hur många växt- och djurarter bor det på ett grönt tak?
  • Hur många kilo luftföroreningar kan en allé med träd rena?
  • Med hur många decibel kan vegetationen minska bullret i en stadsdel?

Om stadsnaturens samhällsvinster visualiseras och kommuniceras, tror vi att det kommer att skapa en ökad kunskap bland stadsplanerare, arkitekter, byggherrar och boende.

Senast uppdaterad 31 maj 2016