Innovationsstrategi för Stockholmsregionen

Studenter

Det går bra för Stockholm. Regionen svarar för en stor och växande andel av landets nyföretagande, befolkning och förädlingsvärde. Näringslivet har en bred branschrepresentation och förmågan till förnyelse och utveckling är stark. I internationella jämförelser framstår regionens näringsliv som robust, framgångsrikt och innovativt.

Samtidigt behöver vi påminna oss om att Stockholm är en rätt liten region i ett globalt perspektiv. Det gör att utvecklingskraft och förnyelseförmåga blir än viktigare. Och några av de mest centrala pusselbitarna för att åstadkomma just detta är att stärka regionens forskningsbaserade innovationsprocesser inom områden som Life Science, ICT och Cleantech. Parallellt måste förutsättningar skapas för morgondagens tillväxtföretag inom nya områden.

Stockholms stads innovationsstrategi

För att behålla Stockholms starka position i den globala konkurrensen om investeringar, företagsetableringar och arbetskraft är det viktigt att arbeta med innovation på flera olika nivåer både i stadens egen verksamhet och i samarbetet med regionala aktörer. Stadens innovationsstrategi, som beslutades av kommunfullmäktige i november 2015, beskriver hur detta ska göras.

Strategin slår fast att alla stadens verksamheter ska bidra till att genomföra.

Stockholms stads innovationsstrategi (pdf)

Innovationsstrategi för Stockholmregionen

Med de kommande utmaningarna i åtanke har Länsstyrelsen tagit fram en innovationsstrategi för Stockholmsregionen tillsammans med Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms handelskammare och Stockholms Business Region. Det är en överenskommelse som handlar om att kraftsamla kring regionens innovationsförmåga.

Strategin pekar ut fem områden som särskilt viktiga

  1. Bättre kapitalförsörjning i tidiga skeden till små innovativa företag.
  2. Ekonomiska satsningar på anläggningar för tester, demonstrationer och verifieringar av  koncept under så verkliga förhållanden som möjligt.
  3. Utvecklat användande av upphandlingar som ett strategiskt verktyg för att gynna innovativa  företag.
  4. Underlätta tvärvetenskapliga idé- och kunskapsutbyten.
  5. Stärka Stockholms läns anseende som en globalt attraktiv region.

Senast uppdaterad 6 december 2016