Mark- och vattenkvalitet

Fiskutsläpp

Varje vår sätts ungefär 30 000 lax- och havsöringssmolt ut i centrala Stockholm för att växa färdigt i skärgården. Projektet har pågått sedan mitten på 1970-talet.

Stockholm stad har genom arbetet med vattenfrågorna skapat en vattenkvalitet som väcker internationell uppmärksamhet. Avsikten är att ytterligare förbättra vattenstatusen i sjöar och vattendrag, i enlighet med stadens miljöprogram och vattenprogram. Det finns en stark koppling till EU:s ramdirektiv för vatten samt till vattenskyddsområdet för Östra Mälaren.

Befolkningstätheten i regionen innebär en hög belastning på yt- och grundvattnet. Över 90 procent av Stockholms läns befolkning försörjs med dricksvatten från Mälaren. Ett kontinuerligt arbete pågår för att öka leveranssäkerheten i vattenförsörjningen. Några av de viktigaste frågorna på lång sikt är den ökade risken för saltvatteninträngning i Mälaren på grund av klimatförändringen och stigande vattennivåer i Östersjön.

Ett annat prioriterat område är att lokalt ta hand om och rena dagvatten samt att minimera föroreningarna vid källan, med utgångspunkt från stadens dagvattenstrategi.

Denna fråga blir allt viktigare när de hårdgjorda ytorna i staden ökar och klimatet förändras. En erfarenhet av de senaste årens stadsutveckling är att dagvattenfrågorna behandlas i ett alltför sent skede och att det är svårt att skapa tillräckligt med ytor för dagvattenanläggningar.

Senast uppdaterad 23 februari 2017