Luften i Stockholm

Luften vi andas i Stockholm är inte så ren som vi skulle vilja. Som det ser ut idag klarar vi varken EU:s gränsvärden eller svenska miljökvalitetsnormer när det gäller luftkvalitet. Det beror främst på utsläpp från vägtrafiken.

Kvävedioxid och partiklar

I närheten av infartsleder och längs en del innerstadsgator kan det vara höga halter av bland annat kvävedioxid och partiklar vi andas in. Utsläppen kan ge ökade besvär hos personer med astma och andra luftvägssjukdomar. Trafikavgaser kan också påverka hjärt- och kärlsystemet samt ha betydelse för uppkomst av lungcancer.

 

 

Kolla luftkvaliteten just nu

Luftens kvalitet kan växla avsevärt under ett och samma dygn. Detta beror på trafikförhållanden och vädret. Enheten SLB·analys på miljöförvaltningen mäter kvaliteten på stockholmsluften, dygnet runt

Luften i ditt område

På Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds webbplats hittar du kartor över de luftföroreningar som vi har störst problem med i Stockholm.

Luften i din bostad

Hur bra luften är i din bostad beror på flera faktorer. Luften kan bland annat förorenas av byggmaterial, möbler, hushålls- och tekniska produkter, rökning och användande av gasspis. Ventileras bostaden med luft från taket eller innergården är det bättre än om luften tas från gatan.

Senast uppdaterad 9 mars 2016