Buller

Buller är ett av de största miljöproblemen i Stockholm, där vägtrafiken är den dominerande bullerkällan. Ett mål i stadens miljöprogram är att trafikbullret ska minska.

Byte av vägbeläggning och hastighetsreglering är exempel på insatser för en tystare ljudmiljö.

I e-tjänsten kan du söka på din adress för att se vilken information det finns om din fastighet. Här hittar du specifika värden för fastigheten och information om eventuella fönsteråtgärder. Se ”E-tjänst för trafikbuller” under relaterade länkar.

Har din fastighet ljudnivåer över 62 dB kan man få bidrag till fönsteråtgärder, men om du bor i en bostad byggd efter 1980 tar man hänsyn till buller redan i planarbetet och du kan därför inte få bidrag.

Vem gör vad – trafikbuller?

Trafikkontoret ansvarar för vägtrafikens miljöstörningar och därmed också det buller som uppstår till följd av trafiken. Tillsammans med stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen inventerar man problem och föreslår åtgärder. Målet är att skapa ett tystare och trivsammare Stockholm.

Upplever du att du störs av trafikbuller från stadens gator och vägar inomhus kan du kontakta trafikkontoret.

Trafikverket - ansvarar för de större trafiklederna som Essingeleden, E4, E18 och E20 samt delar av Nynäsvägen, Nockebybron och Tranebergsbron.
Övriga ansvariga för trafikbuller är: Swedavia (flygtrafik), Trafikverket (statlig väg- och spårtrafik) och SL (bussar och tunnelbana).

Polisen övervakar hastighetsöverträdelser och buller från till exempel motorcyklar. 

Exempel på åtgärder

Bullerskyddsbidrag

Inom Stockholms stad pågår sedan många år ett fönsterbidragsprogram för åtgärder mot vägtrafikbuller i befintlig miljö. Syftet med programmet är att främja fastighetsägarnas arbete med att ljudisolera sina bostadsfastigheters fasader och därmed sänka ljudnivåerna inomhus från trafikbuller och minska antalet trafikbullerutsatta invånare.

Bidraget utgår till fastighetsägare vars bostadsfastighet exponeras för högre ljudnivåer än 62 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå vid fasad. Läs mer om bidrag för fönsterdämpning för fastighetsägare under ingången Företag. › För frågor om bidrag till bullerdämpning ta kontakt med trafikkontoret:

E-post buller.tk@​stockholm.se ›
Telefon 08-508 26 582 , telefonen är bemannad tisdagar och torsdagar, andra dagar går det bra att lämna meddelande i telefonsvararen

Bullerdämpande beläggning

Bildäck och vägbeläggning är dominerande bullerkällor vid hastigheter över 40 km/tim. En slät vägbeläggning och mindre ljudalstrande däck minskar sålunda vägbuller . Den omfattande dubbdäcksanvändningen i Stockholm kräver en hård vägbeläggning som motstår dubbarnas slitage men dubbarna sliter ändå hårt på vägbeläggningar och bidrar till högre bullernivåer på snöfria gator. Det som vanligtvis kallas " tyst asfalt " är en porös beläggning som minskar trafikalstrande buller med mellan 2-10 dB beroende på bland annat trafikhastigheten och typ av beläggning. Ju högre hastigheter desto bättre dämpning.

Bullerdämpande beläggning slits lättare än konventionell beläggning särskilt av dubbdäck. Försök pågår på ett antal vägsträckor där den tillåtna hastigheten är 50 km/h. Ljudmätningar kommer att utföras under försöken och efter utvärdering tas ställning till om fler och längre vägsträckor kan komma att beläggas med " tyst asfalt ".

30-zoner

Den 14 februari 2005 infördes 30 km/h i stadens bostadsområden. Den generella hastighetsminskningen som skett ger minskade utsläpp och minskade bullernivåer. Enligt utvärderingen framgår det att framkomligheten och restiderna inte påverkats nämnvärt trots hastighetssänkningen.

Det enskilda fordonet - miljözonerna

Den 1 april 1996 infördes miljözoner i Stockholm vilket betyder att enbart miljöklassade tunga fordon får trafikera innerstadszonen. Miljözonerna utgör en viktig del i det långsiktiga miljöarbetet för ett mindre bullrigt Stockholm

Senast uppdaterad 16 februari 2016