Järva solstaden

Solceller Husby

Svenska Bostäders första installation av solceller på taken i Husby

Järva - ett av Sveriges solcellstätaste områden

Projektet Solstaden Järva pågick under perioden januari 2013 – december 2014 och finansierades till viss del av regeringens program för Hållbara städer. Solstaden Järva var Sveriges största samlade installation av solel i ett område. I projektet installerades 52 solcellsanläggningar med en total solcellseffekt om 1,43 MW, som motsvarar cirka 10 600 m2 panelarea.

Stadens bostadsbolag Svenska Bostäder och Familjebostäder samt fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen installerade drygt 10 000 kvadratmeter solceller på taken till ett fyrtiotal hus i Rinkeby, Husby, Akalla, Tensta och Kista och på de två simhallarna Husbybadet och Tenstabadet.

Samtidigt utvecklades ett gemensamt uppföljningssystem för alla installerade solceller i Järva, för att kunna utvärdera hur mycket el de olika systemen producerar, och hur kostnadseffektivt det är att installera solceller.

Det unika i projektet är att det tagit ett större grepp om en hel stadsdel med en samlad satsning på just solceller. Projektet kommer att visa erfarenheter av att integrera en större mängd solel i en avgränsad stadsdel.

Rapporten om Solstaden i Järva

Denna rapport, som tagits fram av miljöförvaltningen i Stockholm, innehåller en uppföljning av solcellsanläggningarna i Järva där följande områden har studerats:

  • Produktion och funktion för anläggningarna 
  • Bolagens och fastighetskontorets erfarenheter
  • Möjlighet att tillvarata mer egenproducerad energi inom fastigheten
  • Fysiska och administrativa rekommendationer för kommande projekt

Med rapporten hoppas vi kunna bidra med erfarenheter till liknande projekt i Sverige.

Rapporten Solstaden i Järva

Bakgrund

Inom Hållbara Järvas delprojekt för Förnybar energi var den ursprungliga ambitionen att låta uppföra ett vindkraftverk, om möjligt på Järvafältet. Vindkraftverket skulle ha en effekt på ca 2 MW vilket bedömts generera ca 5 GWh per år. Vindkraftverket bedömdes vara ekonomiskt lönsamt eller i alla fall nå break-even förutsatt att projektet fick bidrag från Delegationen för Hållbara städer. I samråd med stadens förvaltningar beslutades dock att det inte är lämpligt att placera ett fullstort vindkraftverk i Järva bland annat på grund av höjdbegränsningar vid Bromma flygplats, påverkan på värdefulla kulturmiljöer och risken för störningar i det urbana området.

Miljöförvaltningen ansökte under hösten 2012 till Boverket om att ersätta vindkraftverket med en stor solcellssatsning i Järva. Boverket beviljade att projektets förnybara elproduktion ska komma från solceller i stället för vindkraft, och att solsatsningen ska ta sin början 2013-01-01.

Senast uppdaterad 15 juli 2016