GrowSmarter - Årsta och Slakthusområdet

/PageFiles/855350/kajakfard_pa_riddarfjarden.jpg

Smarta urbana lösningar för en hållbart växande stad

Stockholms stad leder EU-projektet GrowSmarter. Med smarta miljötekniklösningar inom energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. Städerna ska dessutom bli mer lättframkomliga och attraktiva för invånarna.

I GrowSmarter samarbetar åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla 12 smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln är demonstrationsstäder tillsammans med de innovativa miljöteknikföretag som ingår i projektet. Med i projektet är också städerna Cork, Graz, Porto, Valetta och Suceava, som följer och tar del av erfarenheter kring projektets hållbara smarta lösningar.

Målet med projektet är att minska energiförbrukningen och utsläppen från transporter med 60 procent i de utvalda områdena samt 1500 nya jobb i nära samarbete med miljöteknikföretagen.

Stockholm

I Stockholm implementerar vi smarta lösningar i tre områden: Valla Torg/Årsta, Västberga och Slakthusområdet. Stadsdelarna är två områden i förvandling i Stockholm och representativa för många europeiska städer. Utöver detta arbetar vi med enstaka åtgärder i Bromma (Ulvsundavägen) och Farsta.

I Valla Torg/Årsta arbetar Stockholmshem och BRF Årstakrönet och trafikkontoret och i Slakthusområdet arbetar fastighetskontoret med implementering av smarta lösningar, tillsammans med miljöförvaltningen som leder arbetet.

Vi har tre fokusområden: lågenergidistrikt, integrerad infrastruktur och hållbar mobilitet. Det var ett krav från EU att det inte räcker med att bara energieffektivisera byggnaderna, utan vi ska också samtidigt kunna visa upp smarta integrerade infrastrukturlösningar och hållbara mobilitetslösningar. Vi visar därför upp lösningar från alla dessa fokusområden.

Vill du göra ett studiebesök i området, använd länken:

Boka studiebesök

Läs senaste bloggen från Stockholms-siten!

From a Smart to the Smartest City in the World!

The city of Stockholm has defined a vision to become the smartest city in the world by 2040. In January 2016, the Smart City strategy work started with representatives from several departments. Furthermore 100 Mkr (10 M€) has been set aside for 2016 as a specific budget for making the city smarter and investing in the Internet of Things, Open Big Data and digitalisation of city functions as well as city environments.

For GrowSmarter this is very important, as the actions in the project can be closely linked with the vision and strategy and results from the project, which, if successful, can be scaled-up in the city with the defined budget. 

Läs hela Stockholms stads blogg här

Bilder från GrowSmarter Stockholm på Flickr

Mer information hittar du på GrowSmarters webbplats och där kan du också anmäla intresse för att bli en ”up-take city” och dig själv för prenumeration på GrowSmarters nyhetsbrev:

www.grow-smarter.eu

/PageFiles/855350/WebBanner_600-x75pxGrowSmarter.jpg

Stockholmshem testar smarta lösningar i Årsta

Årsta är en snabbt växande stadsdel i södra Stockholm. Med ny teknologi och smarta lösningar utvecklas området kring Valla Torg i Årsta till en modell för hållbar renovering och energieffektivisering. Den viktigaste åtgärden i området är minskad energianvändning med 60 procent när byggnaderna från 1960-talet renoveras. I projektet ingår även att minska utsläppen från transporter i området, installation av smarta system för sophantering och sopsortering och solenergiproduktion. Boende i området får även testa olika lösningar som bidrar till en hållbar livsstil.

6 hyreshus byggda under 1960-talet som ska renoveras förses med den senaste beprövade tekniken inom energieffektivisering med start 2016.  Några av de smarta energilösningarna:

 • Tilläggsisolering av fasad och tak
 • Moderna energieffektiva fönster
 • Frånluftvärmepump
 • Smarta sensorer
 • Visualisering av förbrukning av el, värme och varmvatten för de boende
 • Solceller
 • Stationär sopsug och optisk sopsortering
 • Leveransboxar

Stockholmshem planerar också för lånecykelsystem, bilpooler och varuleveranser med cykelbud.

Mer info om Stockholmshem och GrowSmarter

Brf Årstakrönet i Årsta

Brf Årstakrönet har implementerat en rad olika tekniker och tjänster inom ramen för GrowSmarter. Syftet är att visa relativt nya byggnaders behov av att reducera sin energiförbrukning. Det som sker är bland annat: 

 • Mätning av inomhustemperatur i lägenheter, trapphus och garage
 • Ny adaptiv styrteknik på värmen
 • Smartare styrning av garageventilation
 • Solcellsinstallation
 • EnergyHub för bland annat fasutjämning på el
 • Vattensparventiler
 • Mätning av energi, vatten och VVC-förluster
 • Samordning av den fastighetstekniska förvaltningen med Energiförvaltning
 • Uppkoppling till energiövervakningscentral Hubgrade för ökad proaktivitet i energispararbetet 
 • Infrastrukturlösningar och mobilitet med exempelvis leveransboxar och elbilsladdning.

Information och utbildning av föreningens medlemmar skapar klimatsmarta boende och ger lägre energi- och miljökostnader.

Innovativa och energieffektiva tekniklösningar prövas i Slakthusområdet

När Slakthusområdet byggdes för drygt 100 år sedan var det ett industriområde i utkanten av staden. I dag, när Stockholm har vuxit, har området blivit en del av innerstaden och ska därför utvecklas till en förtätad stadsdel. I utvecklingen av området, som ännu är i ett tidigt skede, har hållbarhetsfrågorna stort fokus.

Inom ramen för Grow smarter deltar fastighetskontoret med hus 7 och 8 i Slakthusområdet. Två idag tomma byggnader som ursprungligen innehöll verksamheterna Hudbod och Tarmrenseri. Byggnaderna har högt kulturhistoriskt värde och ska omvandlas för kommersiell verksamhet, med exempelvis restaurang, café och småskalig livsmedelsproduktion.

Lösningarna som prövas inom ramen för Grow smarter kan inspirera lokalt, till lösningar i utvecklingen av resten av Slakthusområdet, nationellt och internationellt. Lösningar som prövas i Slakthusområdet:

Green District - No building is an island

 • I första hand tilläggsisoleras tak och fönster samtidigt som klimatskalet tätas. Därefter utvärderas byggnadernas framtida installationer ur ett livscykelperspektiv.
 • Hyresgästens klimatpåverkan minimeras med effektiv belysning och adaptiv rumsstyrning. Med gröna hyresgästavtal och visualisering av klimatpåverkan läggs grunden för ett samarbete mot en lägre klimatpåverkan.
 • Med solceller på tak minskar sommartid byggnadens behov av köpt el.
 • Tekniken att återvinna spillvärme från en intilliggande fastighet prövas. Genom ett energisamarbete mellan fastighetskontoret, SGAF och SISAB planeras ett lågtemperatur-distrikt med Tele2-arenan som värmekälla. Med en ny kulvert längs Arenavägen knyts Tele2-arena samman med Slakthustområdet med syfta att återvinna dess spillvärme, värme som idag fläktas bort på tak.

Hållbara transporter och integrerad infrastruktur

 • Under byggnationstiden upprättas ett bygglogistikcenter för godstransporter till och från byggarbetsplatsen.
 • En ny tunnelbaneuppgång planeras vid byggnaderna och därför kan biltrafiken till och från området minskas.
 • För att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig säkert genom området kommer dagens problemområden som avsaknad av trottoarer, övergångsställen och gatubelysning att beröras.
 • Laddstationer för elbilar kommer också att installeras för att ytterligare arbeta för en hållbar stad.

Om GrowSmarter

GrowSmarter pågår i fem år och finansieras med 25 miljoner euro inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Det är en satsning för att möta utmaningen ”Säker, ren och effektiv energi”, en del av ramprogrammets prioriterade område ”Samhälleliga utmaningar”.

Läs mer på projektets internationella webbsida

12 smarta urbana lösningar för hållbar tillväxt

Sammanlagt ska 12 smarta lösningar testas för lägre energianvändning, smartare infrastruktur och hållbara leveranser och transporter:

1. Halverad användning av energi till el och värme efter renovering
 • Bättre inomhusmiljö
 • Lägre energikostnader
2. Ett smart bygglogistikcentrum
 • Minskad energianvändning med färre transporter
 • Säkrare byggarbetsplats
3. Hyresgäster sparar energi med information och utbildning
 • Lägre energikostnader
 • Klimatsmartare hyresgäster
4. Lokal förnybar energiproduktion med solceller och smarta elnät
 • Lägre energikostnader
 • Minskad klimatpåverkan
5. Smart belysning och trafikstolpar som nav för kommunikation
 • Tryggare gatumiljö
 • Minskad energianvändning
6. Återvinning av spillvärme genom ”Öppen Fjärrvärme”
 • Lägre energikostnader
 • Minskad energianvändning
7. Sopsug som transporterar avfallet. Test av optisk sortering av avfall i olikfärgade påsar, där det organiska går till biogas.
 • Enklare att sortera sopor
 • Bidra till mer produktion av biogas
8. Big Data – samkörning av data för nya smarta datasystem
 • Reseanpassat transportsystem
 • Lättare att leva klimatsmart
9. Cykelbud och leveransboxar för att minskade bilburna transporter
 • Säkrare gatumiljö
 • Bättre utemiljö med färre bilar
10. Smart trafikstyrning genom synkroniserade trafiksignaler
 • Minskade trafikutsläpp
 • Större trafiksäkerhet
11. Nya laddstationer för elbilar
 • Bättre luftkvalitet
 • Minskad klimatpåverkan
12. Cykelpool och elbilspool
 •  Enklare att göra klimatsmarta resval

Senast uppdaterad 24 januari 2018