Energi

Solceller i Hammaby sjöstad

I Hammarby sjöstad har byggnader i området utrustats med solceller som producerar el och solfångare som värmer vatten.

I Stockholm minskar energianvändningen per person och därmed utsläppen av växthusgaser, samtidigt som staden växer och befolkningen ökar. Under perioden 2005 till och med 2011 har utsläppen minskat med 0,8 ton växthusgaser per stockholmare till 3,4 ton.

Energi används vid uppvärmning av fastigheter och till komfortkyla. Främst använder vi fjärrvärme, el till uppvärmning samt olja till värmepannor.

Stockholm 2050

I Stockholms färdplan för en fossilbränslefri stad 2050 är den fossila oljan som används i staden och kolet i kraftvärmeverket i Värtan utbytt till förnybar energi 2050. I färdplanen är också energianvändningen i nybyggnation mer än halverad jämfört med idag, och den har minskat i stadens befintliga bebyggelse.

Stockholms stad har från och med 2015 ett nytt mål om ett fossilbränslefritt Stockholm 2040.

Satsningar på solceller

I Stockholms stad satsas just nu på förnybar energi i form av solcellsinstallationer i flera områden i staden. Bland annat i Järva har installerats 10 000 kvm solceller av stadens bostadsbolag Svenska bostäder och Familjebostäder samt Fastighetskontoret.

Energimålen i Stockholms miljöprogram 2012-2015

Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med 10 procent. Stadens byggnader ska energieffektiviseras vid större ombyggnader. Den minskade energianvändningen leder till lägre kostnader i staden och till minskade utsläpp av växthusgaser.

Energieffektivisering av fastigheter

Fram till och med 2015 arbetar stadens fem fastighetsbolag samt fastighetskontoret i samarbete med Energicentrum med ett omfattande energieffektiviseringsprogram. Energicentrum är en servicefunktion för Stockholms stads förvaltningar och bolag, i frågor som rör energieffektivisering i byggnader och anläggningar.

Miljömärkt upphandlad el i stadens egna verksamheter

År 2012 nådde alla stadens egna verksamheter stadens mål att upphandlad el ska uppfylla kraven för miljömärkning.

Minskade utsläpp från fjärrvärmen med 50 procent 2015

Arbetet med att minska växthusgasutsläppen i Stockholm har varit framgångsrikt tack vare ett antal stora investeringar i fjärrvärmesystemet. Staden försörjs av fyra större kraftvärmeanläggningar där el och värme produceras. I dag produceras fjärrvärmen av Fortum Värme med nästan 80 procent förnybara bränslen eller energi från avfall eller spillvärme. Fjärrvärmesystemet täcker nästan 80 procent av Stockholms totala uppvärmningsbehov.

Fjärrvärmenätet byggs kontinuerligt ut för att ytterligare öka andelen fjärrvärme i staden. Samtidigt sker energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet.

Efter 2015 beräknas Fortum inte att kunna göra större minskningar av växthusgasutsläppen från energiproduktionen. Så länge det koleldade verket (KVV6) i Värtan är i drift återstår fossila växthusgasutsläpp med 260 000 ton. Det anses tekniskt mycket svårt att konvertera mer än hälften av kolet till biobränslen i detta kraftvärmeverk.

Senast uppdaterad 23 februari 2017