Mer än en typ av projekt Västra Valhallavägen

Illustration av ny park. Av David Wiberg i samarbete med Utopia och Sweco
Illustration av ny park. Av David Wiberg i samarbete med Utopia och Sweco

Om projektet

Programmet för området vid västra delen av Valhallavägen innehåller ett förslag till strukturplan för nya bostäder, skola, idrottshallar och lokaler för kommersiell verksamhet. Det innebär nya och justerade sammanlänkande stråk, nya och upprustade urbana och gröna mötesplatser, samt en omvandling av delsträckan västra Valhallavägen till en väl gestaltad gata som erbjuder goda promenad- och cykelmöjligheter. Programmet ska ligga till grund för kommande detaljplaneläggning av området.

Varför?

Stockholm växer! Staden planerar för bostäder, parker, infrastruktur och arbetsplatser för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta. Området mellan västra Valhallavägen och Ruddammen är ett av de områden där staden planerar för fler bostäder. Strategier för hur staden ska växa beskrivs i stadens översiktsplan, Promenadstaden. En av strategierna är att förtäta innerstaden och stärka centrala Stockholm. Området vid västra Valhallavägen har goda möjligheter att utvecklas till en ny spännande del av innerstaden.

Vad?

Målet är att utveckla området till en livfull del av innerstaden. Förslaget innehåller cirka 700 nya lägenheter, idrottshallar (en fullstor bollhall och en gymnastikhall), grundskola samt eventuellt ett gymnasium och nya förskolor planeras att rymmas inom programområdet.

Programförslaget innebär en omvandling av ett stads- och parkrum som idag är präglat av trafik, till en tät, varierad bebyggelsemiljö med en struktur som är anpassad till den dramatiska topografin. I förslaget har en nytolkning av stenstaden gjorts med bebyggelse med hög täthet, omväxlande höjder och som är uppdelad i mindre fastigheter.

Området ska ges mer liv och rörelse och får en stadsmässig karaktär genom lokaler och verksamheter i fastigheternas bottenplan som vetter ut mot Valhallavägen. Västra delen av Valhallavägen omvandlas till en väl gestaltad gata som erbjuder goda promenad- och cykelmöjligheter.

Förslaget innebär nya och justerade sammanlänkande stråk, nya och upprustade stadsmässiga och gröna mötesplatser. Gröna promenadstråk leder genom området vidare ut mot Nationalstadsparken. Sparad grönska kompletteras med nya parkytor och byggnadernas väggar och tak nyttjas för grönska.

Vem?

Programförslaget är framtaget tillsammans med Utopia och Sweco.

När?

Programarbetet startade upp under hösten 2012. Programsamråd pågick under perioden 13 maj till 29 augusti 2014. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 18 maj 2016 godkände nämnden redovisningen av programsamråd.

De trafikprognoser som projektet tagit fram visar fortsatt mycket trafik på Valhallavägen vilket innebär svårigheter att klara luftkvaliteten på vissa sträckor. Med anledning av den problematik som finns kring luftkvaliteten tvingades stadsbyggnadsnämnden, vid nämndens möte den 18 maj 2016, konstatera att det i dagsläget inte är möjligt att bygga fler bostäder som planerat. Planen läggs därför vilande för att återupptas längre fram när olika åtgärder vidtagits för förbättrad luftkvalitet i området.

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 26 september 2016

Karta med positionen för Västra Valhallavägen utmarkerad
Se Västra Valhallavägen på kartsidan
Lat N 59º 21' 17" Lon E 18º 3' 16"
Se Västra Valhallavägen i Google Maps

Status

  • Planering

    Beskrivning

    Stadsbyggnadskontoret har sedan 2012 arbetat med att ta fram ett program för området för att utreda och redovisa en helhet rörande utveckling och exploatering av markområdena norr om västra delen av Valhallavägen. Programförslaget var på samråd under perioden 13 maj - 29 augusti 2014.

Kontakt