Trafik och vägar Norrmalm, Vasagatan

Vasagatan
Visionsbild Vasagatan (WSP Sverige AB)

Om projektet

Vasagatan är ett prioriterat pendlingsstråk för cykling och är en viktig länk i det regionala cykelvägnätet mellan Tegelbacken och Torsgatan. Den är en av Citys mer trafikerade gator och framkomligheten och trafiksäkerheten är inte tillräckligt hög. Exempelvis är gångbanorna är smala och det saknas cykelbanor längs större delen av sträckan. Därför ska Vasagatan få nya cykelbanor, bredare gångbanor och en ny gestaltning med bland annat nya träd, och bli en mer levande stadsgata.

Varför?

Vasagatan är en av de mer trafikerade gatorna i City och upplevs som en genomfartsled snarare än en levande stadsgata. Framkomligheten är begränsad och säkerheten är inte tillräckligt hög, särskilt för gående och cyklister. Exempelvis är gångbanorna smala och det saknas cykelbanor längs större delen av gatan. Dessutom saknar gatan en planerad gestaltning. Därför vill Stockholms stad förbättra framkomligheten och öka säkerheten genom att rusta upp gatan så att den blir en mer levande stadsgata.

Vad?

I samband med att trafiknämnden godkände ett inriktningsbeslut för cykelstråk på Vasagatan i maj 2015, så fick staden i uppdrag att pröva delfinansiering från fastighetsägare för att möjliggöra en större upprustning.Staden har nu, med hjälp av City i Samverkan, tecknat ett avtal med tretton fastighetsägare som kommer att delfinansiera kostnaderna för att förbättra gatans gestaltning.

Nya cykelbanor
I enlighet med Stockholms stads cykelplan planeras ett antal åtgärder:
Det kommer bli nya cykelbanor längs hela Vasagatan, runt Norra Bantorget, längs Östra Järnvägsgatan och vid Vasaplan. För att förbättra framkomligheten och öka säkerheten för de som går och cyklar kommer gång- och cykelbanor att skiljas åt med träd eller kantsten. Cykelbanorna kommer att separeras från biltrafiken med kantsten och passera bakom busshållplatserna för att öka trafiksäkerheten.

Bredare gångbanor med nya träd
Gångbanorna på Vasagatan kommer att bli bredare med utrymme för nya träd och gatumöblering. Belysningen kommer också att förbättras.

Vem?

Stockholm stad planerar och genomför projektet.

När?

Ombyggnation 2018-2019.

Påverkan i närområdet

Framkomligheten för bil- och busstrafikmotortrafik begränsas något då körfält tas bort för att öka utrymmet för gående och cyklister, framförallt under rusningstrafik.

Möjligheten att stanna med bil längs Vasagatan kommer att minska

Vissa lastplatser och parkeringsplatser kommer att tidsbegränsas, flyttas eller tas bort.

Senast uppdaterad 29 september 2016

Karta med positionen för Norrmalm, Vasagatan utmarkerad
Se Norrmalm, Vasagatan på kartsidan
Lat N 59º 19' 48" Lon E 18º 3' 34"
Se Norrmalm, Vasagatan i Google Maps

Status

  • Planering

    Planering pågår

Kontakt