Tre team klara till parallella arkitektuppdrag för Farsta centrum

Publicerad
15 september 2014 16:19
Ämne
Om projektet

Urvalet till parallella arkitektuppdrag för Farsta centrum är nu färdigt.  15 intresseanmälningar har lämnats inom utsatt tid och samtliga har uppfyllt skallkraven. Av dessa har tre team valts ut att delta i uppdraget.

Bakgrund

Atrium Ljungberg bjöd i samarbete med Stockholms stad och Sveriges Arkitekter in till parallella uppdrag för utveckling av Farsta centrum, som underlag för planprogramet för Tyngdpunkt Farsta. Planprogrammet för Tyngdpunkt Farsta sänds ut på samråd senare under hösten.

Uppdraget syftar till att ta fram en stadsstruktur för Farsta centrum som innebär en omvandling från ett förortscentrum med bilinriktning till en stadskärna i en promenadstad. Målen för uppdraget bygger på de mål som formulerats i bland annat programmets stadsbyggnadsstrategi.

Analys och utvärdering 

Intresseanmälningarna har analyserats av en bedömningsgrupp bestående av:

Karolina Keyzer (ordförande) – Stadsarkitekt, Stockholms stad

Mikael Willhemsson – Centrumutvecklare, Atrium Ljungberg

Anna Grinneby – Arkitekt, Atrium Ljungberg

Pia Krensler – Stadsträdgårdsmästare, Stockholms stad

Nils Sylwan – Arkitekt och projektledare, Stadsbyggnadskontoret

Nils Tunving – Projektledare, Exploateringskontoret

Claes Larsson från Sveriges Arkitekter och Christian Bleckman från Stadsbyggnadskontoret har bistått gruppen.

Bedömningsgruppen har analyserat och granskat företagens kompetens samt projektorganisation. Bedömningen baseras bland annat på inskickade referensprojekt, där relevant kunskap och erfarenhet av liknande uppdrag har värdesatts. Inkomna intresseanmälningar har uppvisat en stor bredd och spridning i en skala mellan det visionära och det erfarenhetsbaserade, trygga.

Urval av deltagare

Vi har haft mycket svårt att välja ut endast tre deltagare av dessa intressanta ansökningar och urvalsgruppen är mycket nöjd med det stora gensvaret, säger Nils Sylwan stadsbyggnadskontoret.

Viktigt för urvalet har varit den kompetens och det angreppssätt som finns inom deltagargruppen som helhet för att uppnå önskad bredd och variation. Teamen har valts för att de ska komplettera varandra inom områden som stadsplanering, handelsplanering, landskapsarkitektur samt trafikplanering.  

Efter den sammantagna bedömningen och avvägningen av alla delaspekter har följande val av deltagande team gjorts:

Elinder Sten Arkitekter AB

Oscar Sten – ElinderSten Arkitekter
Daniel Larsson – Urban Minds
Lars Kiesel – WSP
Åsa Bexelius – LovelyLandskap

Tyréns / Okidoki! Arkitekter

Mona Kjellberg, marknadsanalytiker/ handelsutveckling
Helena Djurstedt, landskapsarkitekt
Hrund Skarphedinsdottir, trafikplanerare.
Torbjörn Blomgren, planarkitekt
Malin Hallor, landskapsarkitekt
Rickard Stark, arkitekt & byggnadsantikvarie
Mia Wahlström, samhällsplanerare & industridoktorand på KTH
Jesper Johansson, mobility management
Åsa Norman, miljöutredare
Anna Haraldsson, exploateringsingenjör

COBE Architects

Mads Birgens Kristensen, Dan Stubbergaard, Jonas Nordgren, COBE ApS
Stig L. Andersson Hanne Bruun Møller SLA A/S
Marlene Sjödin, Tyréns AB
Yngve Andrén, Yngve Andrén Konsult AB,
Per Nyborg, CP - Institut for Centerplanlægning A/S

Senast uppdaterad 15 september 2014