Om projektet

/PageFiles/294460/bild 1_paviljonger_2 [1].jpg

Längs Rinkebystråket byggs låga paviljongsbyggnader med cirka 25 lokaler för handel, kultur och nöjen. Paviljongerna varierar mellan en till två våningar i höjd. Breda trottoarer med nya träd och planteringar ger utrymme för gående och plats för uteserveringar.

På Rinkebystråket skapas tre nya mötesplatser; två torg och en bredare passage. Gatan får plats för varuleveranser och även en del parkeringsplatser. De lutande torgen blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och trapporna får generösa bredder för att även kunna fungera som sittplatser.

Busshållsplatserna blir kvar och cyklister hänvisas till körbanan eller angränsande cykelbanor. Övergångsställen och korsningar blir upphöjda för ökad trafiksäkerhet.

Gång- och cykelbroarna byts ut till nya, öppnare broar med något högre höjd. Med de nya gångbroarna kan sikten öppnas upp för både passerande på broarna och på stråket.

Park och grönområde

Norra delen av Rinkebystråket får en tydligare parkkaraktär som bildar en ny entré till Rinkeby. Samtidigt länkar Rinkebystråket samman de planerade bostäderna på Rinkebyterrassen, det nya bostadsområdet över E18, och vidare ut mot Järvafältet.

En del av Vision Järva 2030

Ombyggnaden av Rinkebystråket följer riktlinjerna som beskrivs i Vision Järva 2030, Stockholms stads långsiktiga satsning på stadsdelarna kring Järvafältet. Syftet är att tillsammans skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i Järva, som ska vara en plats dit många vill flytta och stanna kvar.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Karta med positionen för Rinkeby, Rinkebystråket utmarkerad
Se Rinkeby, Rinkebystråket på kartsidan
Lat N 59º 23' 26" Lon E 17º 55' 40"
Se Rinkeby, Rinkebystråket i Google Maps

Status

  • Vision för projektet

    Beskrivning

    Rinkebytråket ingår i Vision Järva 2030. Där beskrivs att kopplingen mellan intilliggande stadsdelar ska förstärkas och gator kopplas ihop för att förbättra kommunikationerna.

  • Genomförande

    Just nu

    Byggstart 2013, projektet blev färdigbyggt under 2016.

Kontakt