Mer än en typ av projekt Rinkeby, Rinkeby Allé

Rinkeby, Rinkeby Allé

Om projektet

Rinkeby Allé planeras genomgå en omfattande ombyggnad till stadsgata med nya bostäder, entréer och gångbanor. En ny bro i öster binder samman det framväxande Stora Ursvik med Rinkeby.

Varför?

Som en del i Vision Järva 2030 planerar Stockholms stad en utveckling av Rinkebys två huvudgator, Rinkebystråket och Rinkeby Allé. Omvandlingen av de två gatorna är ett svar på önskemål om bättre service som många Rinkebybor framförde under Järvalyftets dialogveckor 2009/2010.

För Rinkeby Allé togs en strukturplan fram för att ta ett helhetsgrepp om gatan och intilliggande områden. Rinkeby Allé, som sträcker sig från centrum ner till bron till Stora Ursvik, utvecklas till ett upplevelserikt centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby. Målet är att skapa ett stråk som förenar Rinkeby centrum med Stora Ursvik.

Vad?

Aktuella detaljplaner vid Rinkeby Allé och Rinkebysvängen innehåller närmare 300 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser.

Nya och ombyggda bostäder med nya entréer planeras i bottenvåningarna längs Rinkeby Allé. Framför garagen vid Visby- respektive Osbyplan placeras två tornhus. Det övre garagedäcket omvandlas till bostadsgårdar som avslutas i söder med en lägre byggnad med tvättstugor, smålägenheter med mera. I hörnan Rinkeby Allé och Rinkebysvängen föreslås ett högre hus och utmed Rinkebysvängen nya bostadshus ovanpå garageombygganderna utmed gatan.

Rinkeby Allé förses med gångbanor, trädplantering och cykelbana. Gatan sänks så att befintliga och nya husentréer ska kunna möta gatan på samma nivå. Därför måste två gångtunnlar tas bort och ersättas av övergångsställen. Nya gångbanor och trädplanteringar planeras även på Rinkebysvängen.

Två moskéer ingår också i strukturplanen, en längs Rinkeby Allé och en som del i ett mångkulturellt centrum vid Rinkebysvängen.

En bro planeras över Ulvsundavägen för att koppla samman stadsdelarna Stora Ursvik och Rinkeby.

Micasa planerar att uppföra ca 60 vård- och omsorgsbostäder i hörnan Hjulstavägen och Rinkeby Allé.

Vem?

Svenska Bostäder är byggherre för bostäderna längs Rinkeby Allés södra sida.

Bron till Stora Ursvik planeras av trafikkontoret i Stockholms stad.

Byggherre för moskén vid Rinkeby Allé är Islamiska förbundet i Järva. Byggherre för mångkulturellt centrum på Rinkebysvängen norr om Rinkeby Allé är Islamiskt kulturcentrum.

När?

Detaljplanen Kvarnfallet (Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen) antogs den 27 oktober 2016. Byggstart sker under februari 2017.

Detaljplanen Kvarnseglet är på granskning den 14 december 2016 - 25 januari 2017.

Bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik byggs just nu, och planeras tas i bruk under 2019.

Läs mer om Rinkeby, Rinkeby Allé

Bildgalleri

Klicka på en bild för att se den stor

Senast uppdaterad 19 juli 2017

Karta med positionen för Rinkeby, Rinkeby Allé utmarkerad
Se Rinkeby, Rinkeby Allé på kartsidan
Lat N 59º 23' 14" Lon E 17º 55' 54"
Se Rinkeby, Rinkeby Allé i Google Maps

Status

 • Vision för projektet

  Beskrivning

  Rinkeby Allé utvecklas till ett levande centralt stråk som bidrar till ökad aktivitet runt centrala Rinkeby.

 • Planering

  Beskrivning

  Utvecklingen för Rinkeby Allé och Rinkebysvängen sker inom flera detaljplaner.

  Bygget av bron mellan Rinkeby och Stora Ursvik pågår.

  Byggstart för den detaljplan som gäller bebyggelse vid Rinkeby Allé och del av Hjulstavägen är februari 2017. Läs mer under "Aktuella projekt".

 • Genomförande

  Just nu

  Hyresbostäder längs med Rinkeby Allé

Kontakt