Kvartersområden detaljplan 3

Förslaget bygger på att skapa en hållbar stadsmiljö med urbana öppna mötesplatser och parkrum samt mer intima och lummiga gårdsmiljöer. Stråket är den nya stadsdelens huvudsakliga offentliga rum som fungerar som visuell länk mellan de befintliga äldre husen i söder, den nya stadsdelen i mitten samt park- och naturområdena i norr och söder.

Älvsjövägen Kabelverket

Situationsplan med kvarter A-G markerade. Illustration Andersson Jönsson Landskapsarkitekter.

Planförslaget är indelat i två områden. Område ett är kvarter A-D samt tidigare kontorshuset, hus 8 och Kraftcentralens hus 11. Område två är kvarter E-G.

Kvarter A-D

Gångfartsgator och det gröna promenadstråket stråket bildar en finmaskig kvartersstruktur med byggelsen. Fyra nya öppna kvarter bildas som möjliggör omkring 430 hyreslägenheter samt 86 studentbostäder. Inom område ett är det stadsmässigt och tätt. Kvarteren består av ett högre punkthus, ett eller flera lamellhus på 5-6 våningar och en lägre volym på en-tre våningar. Kvarter A-C får upphöjda gårdar som är underbyggda med garage.

De höga punkthusen, 14-22 våningar, inom planområdet bildar med de höga husen etapp 1 en komposition tillsammans med de lägre byggnaderna. Det markerar den nya huvudgatans betydelse och blir en pendang till de högre byggnaderna på andra sidan Älvsjö station.

 Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild vy från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration AIX Arkitekter.

I kvarter C möjliggörs en förskola med fyra avdelningar. Gården är placerad mot parken med ekar. Förskolegårdens yta är på ca 1000 kvm vilket motsvarar ca 12-14 kvm/barn.

Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild vy från nordost med entréparken mellan kvarter A och B. Illustration AIX Arkitekter.

Kvarter E-G

Kvarter E-G mot Älvsjövägen bygger vidare på den stadsmässiga karaktär som finns på den östra sidan om Kabelverksgatan. Bostadshusen är uppdelade i två kvarter. Närhet finns till parken med ekarna och Solbergaskogen. Kvarter E-F är får varierad placering mot Älvsjövägen. Byggnaderna placeras både med gavel eller långsida mot gatan samt får olika byggnadshöjd. Angöring till bostäderna sker från Älvsjövägen.

Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild vy från väster vid korsningen Älvsjövägen-Kabelverksgatan. Illustration AIX Arkitekter.

Vid kvarter F löper en kvartersgata mellan de befintliga kontorshusen och de nya bostadshusen. Ett parkeringshus finns längst i söder av planområdet. Inom kvarter G ligger ett parkeringshus med omkring 95 platser. I bottenvåningen mot Älvsjövägen ska lokaler för centrumändamål finnas.

Älvsjövägen Kabelverket

Visionsbild vy från söder med Älvsjövägen och parkeringshus till höger. Parkeringshus föreslås få fasad med modernt skärmtegel. Sadeltaken mot Älvsjövägen möter den lägre bebyggelsen på andra sidan. Illustration AIX Arkitekter.

 

Senast uppdaterad 10 maj 2016

Karta med positionen för Älvsjö Kabelverket utmarkerad
Se Älvsjö Kabelverket på kartsidan
Lat N 59º 16' 58" Lon E 17º 59' 50"
Se Älvsjö Kabelverket i Google Maps

Kontakt