Frågor och svar

Vad går planarbetet ut på?

Ett aktivare och mer levande gatuliv längs Hornsbruksgatan med bostäder, buikter och serveringar och en ny tunnelbanebyggnad. En unik förlängning av allmän parkmiljö på hustaken och förbättrad tillgänglighet till parken.

Enligt Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm är ett övergripande mål att fortsätta stärka centrala Stockholm genom att skapa täta och attraktiva stadsdelar med blandat innehåll och offentliga miljöer av hög kvalitet. Ny bebyggelse kan ske på stadens villkor om stadsbildens sammanhållna helhet kan behållas.

Vem har rätt att yttra sig om detaljplanen?

Vem som helst får lämna synpunkter, men om du äger fastigheter, eller bor inom eller i närheten av planområdet räknas du som sakägare. Då har du rätt att överklaga ett beslut som du inte gillar. Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, t ex länsstyrelsen får också lämna synpunkter. Lantmäterimyndigheten avgör vilka som ingår i sakägarkretsen.

Vad händer härnäst?

Plansamråd pågick mellan den 7 juni och den 7 augusti 2013. Därefter har stadsbyggnadskontoret sammanställt inkomna synpunkter vilka redovisades för stadsbyggnadsnämnden den 14 november 2013. Under detta möte beslutades att detaljplanearbetet ska fortsätta, med ett antal medskick från nämnden.

Det bearbetade förslaget kommer därefter att ställas ut på nytt, preliminärt under hösten 2015.

Hur kan jag påverka?

Planförslaget grundas på ett program för Hornsbruksgatan som togs fram 2011. Som en del i programarbetet genomfördes en fördjupad två dagar lång medborgardialog, ”Community Planning”, redan under 2010.

Ett av planprocessens viktigaste dialogtillfällen är det så kallade samrådet, då det är möjligt att diskutera det planförslag som tagits fram. Samrådsperioden för Hornsbruksgatans detaljplan pågick mellan den 7 juni till den 7 augusti 2013. Samrådsmöte hölls den 18 juni kl 17.00-21.00, i Högalids församlingslokal.

Det finns även möjlighet att lämna synpunkter under utställningsskedet som preliminärt sker våren 2015, och slutligen – om man är sakägare som tidigare lämnat in skriftliga synpunkter – att överklaga beslut som fattats. 

Vilken typ av bostäder planeras och hur många?

Cirka 30 bostäder föreslås i tre nya bostadshus i höjd med parken. Samtliga bottenvåningar är radhus i etage (2 våningar) med egen entré mot gatan. I bottenplan planeras butiker och lokaler för att bidra till ett mer levande gatuliv. Hus 2 och 3 har lägenheter på övre plan med ingångar till ett trapphus bredvid radhusens entréer. I vissa av byggnadernas hörn är lokaler och bokaler placerade. Allmän parkyta planeras ovanpå bostäderna.

Varför ska tunnelbanebyggnaden ersättas?

Tunnelbanebyggnaden byggs om på grund av att den är i mycket dåligt skick, det finns blåbetong i en del av väggarna och radonvärdena är mycket höga i utrymmet mellan byggnaden och berget. Det finns även asbest i byggnaden. Byggnaden vibrerar på grund av rulltrappan som går ner till perrongen.

Tunnelbanebyggnaden planeras att rivas för att ersättas med en ny. Delar av den befintliga tunnelbaneuppgången bevaras i samma läge.

I byggnaden planeras en allmän hiss från Hornsbruksgatan till Högalidsparken för att öka tillgängligheten till parken. På taket till den nya tunnelbanebyggnaden planeras en publik takterrass med servering/butik.

Hur är den nya tunnelbanebyggnaden planerad?

Den nya tunnelbanebyggnaden planeras innehålla verksamheter som restaurang, café och butiker i gatuplan samt ett glashus med restaurang/butik och uteservering på takterrassen. Den befintliga funktionen med tunnelbanenedgång och biljetthall behålls och byggs in i den nya byggnaden. En hiss från biljetthallen till takterassen skapar en ny tillgänglighetsanpassad access till park och kyrka. De två mellanplanen i byggnaden inrymmer kontor.

Jag är intresserad av en lägenhet, hur gör jag?

Bostäderna byggs av Veidekke Bostad AB och kommer att annonseras bland annat på www.veidekke.se.

När kan man flytta in i de nya bostäderna?

Det är ännu för tidigt att säga men preliminärt kan sägas att de första lägenheterna tidigast kan vara klara för inflyttning under 2016/2017.

Jag är företagare är intresserad av att hyra lokal i området. Vart vänder jag mig?

För lokaler i tunnelbanebyggnaden kontakta Manni Svensson, Wasted Space, 0708- 705 506.

Senast uppdaterad 2 juni 2015